Projekty współfinansowane z EFS


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

2019-12-02

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06.11.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


Zmiana

2019-10-10

Zmiana w załączniku

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-07-29

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


PROJEKT: „NIE JESTEŚMY SAMI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC” NR: RPWP.07.02.02-30-0092/17

2018-12-10

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „NIE JESTEŚMY SAMI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 48 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych - zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Poniec oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Poniec.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:
a. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
b. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne
c. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
d. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego
e. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:
• warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach
• gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
• spotkania z lekarzami - pogadanki tematyczne
• wyjścia do kina/teatru/na basen
• biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.
• kącik telewizyjny – wyposażony w TV, projektor, komputer z oprogramowaniem i drukarką.
2. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
a. miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.
b. szkolenia w tematach:
i. Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
ii. Sposoby aktywizowania podopiecznych.
iii. Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
c. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
d. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
e. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.
f. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 48 kobiet, usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu wspomaganym i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Poniec, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Planowane efekty realizacji projektu to:
• wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
• poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Poniec
• ograniczenie wykluczenia społecznego uczestników projektu
• stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym
• poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
• zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi
• zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 000 320,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 948 960,80 zł


Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, nr telefonu: 65 573 13 18

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin projektu
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
6. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym
7. Upoważnienie do dokonywania w imieniu uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji