Projekty współfinansowane z EFS


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2020-10-23

Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” na potrzeby mieszkańców gminy Poniec zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu została uruchomiona wypożyczalnia następującego sprzętu: wózki inwalidzkie, wózek inwalidzki elektryczny, rowerki rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, kule inwalidzkie, laski inwalidzkie, baloniki, materace rehabilitacyjne, rotory elektryczne, rotory mechaniczne, masażer do stóp, pionizator, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, laski oraz wałki rehabilitacyjne.

Kolaż zdjęć przedstawiający dostępny sprzęt rehabilitacyjny


Usługa wypożyczalni sprzętu skierowana jest do:
a) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,
b) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, które nagle utraciły sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy OPS a osobą Wypożyczającą.

W ramach realizowanego projektu został zakupiony również sprzęt sportowy do Klubu Seniora w Poniecu.
Członkowie Klubu mogą bezpłatnie wypożyczyć min.: orbitreki, rowery stacjonarne, obciążniki na ręce, berety rehabilitacyjne czy piłki do ćwiczeń.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu tel. 65 5731318
Klub Seniora w Poniecu tel. 793 862 289

czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"


Nabór osób do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnospraw

2020-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” Nr RPWP.07.02.02-30-0092/17.
Mieszkanie wspomagane będzie miało charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, jednak nie wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności – pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności, jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.
Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspomaganym będzie odbywać się na podstawie wniosku rozpatrywanego przez Opiekuna mieszkania i poprzedzone będzie wywiadem środowiskowym.
O przyjęciu do mieszkania wspomaganego decydować będzie spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w regulaminie projektu.

Warunkiem zakwalifikowania będzie złożenie kompletu dokumentów:
- wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym;
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);
- zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego (w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinię psychologa o osobie przyjmowanej).

Wnioski można składać w terminie do 31.10.2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub drogą elektroniczną na adres poniec@opsinfo.pl

W przypadku złożenia większej ilości wniosków po dokonaniu ich oceny formalnej, pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne lub/i niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a następnie osoby z największą liczbą punktów premiujących.

WNIOSEK DO POBRANIA


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 23-09-2020 r.

2020-09-23

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01-09-2020 r.

2020-09-01

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu jako Beneficjent projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

2019-12-02

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06.11.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


Zmiana

2019-10-10

Zmiana w załączniku

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-07-29

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


PROJEKT: „NIE JESTEŚMY SAMI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC” NR: RPWP.07.02.02-30-0092/17

2018-12-10

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „NIE JESTEŚMY SAMI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 48 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych - zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Poniec oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Poniec.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:
a. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
b. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne
c. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
d. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego
e. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:
• warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach
• gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
• spotkania z lekarzami - pogadanki tematyczne
• wyjścia do kina/teatru/na basen
• biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.
• kącik telewizyjny – wyposażony w TV, projektor, komputer z oprogramowaniem i drukarką.
2. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
a. miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.
b. szkolenia w tematach:
i. Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
ii. Sposoby aktywizowania podopiecznych.
iii. Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
c. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
d. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
e. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.
f. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 48 kobiet, usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu wspomaganym i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Poniec, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Planowane efekty realizacji projektu to:
• wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
• poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Poniec
• ograniczenie wykluczenia społecznego uczestników projektu
• stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym
• poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
• zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi
• zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 000 320,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 948 960,80 zł


Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, nr telefonu: 65 573 13 18

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin projektu
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
6. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym
7. Upoważnienie do dokonywania w imieniu uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji