Przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-11-26

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta)
w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


ZAMAWIAJĄCY:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: opsponiec@o2.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl
TRYB ZAMÓWIENIA:POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)
RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI
MIEJSCE PUBLIKACJI:strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ:Formularz oferty wraz z oświadczeniami
Projekt umowy
SPORZĄDZIŁA:Jolanta Ostach
ZATWIERDZIŁ:Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

PONIEC, 26 LISTOPAD 2019 R.


CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE


1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o – wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, tj. 750 000 euro.
2. MATERIAŁY ZAWIERAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, w tym załączniki: formularz oferty, wzory oświadczeń oraz projekt umowy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.
3) Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.);
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 6.000 godzin rocznie.
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zasady przyznawania i zakres świadczenia usług oraz zasady odpłatności za usługi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu na podstawie art. 50 i art. 96 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXXV/291/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
- zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
- ubieranie osób wymagających opieki,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza

b) czynności gospodarcze:
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
- przygotowanie posiłków oraz karmienie,
- przynoszenie obiadów ze stołówki,
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
- sprzątanie,
- pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
- drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
- zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
- pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
- inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
Zasady realizacji usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
b) Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
c) Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
d) W przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę W tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
e) Wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
f) Każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.

CZĘŚĆ II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia należy zrealizować w 2020 roku, tj. w dniach od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ III – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) spełnienia łącznie następujących warunków (art. 138p ustawy Pzp):
- celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zdrowotna integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
- struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
- w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie usług opiekuńczych wykonywane w czasie ciągłym min. 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde;
- Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował min. 8 osobami posiadającymi minimum podstawowe wykształcenie i ukończony kurs związany ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz min. 1 rok stażu pracy;

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w niniejszej części SIWZ zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszej części SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić pkt II w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania).
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te świadczą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa pkt 4 ppkt 2) lit. c, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit c.
5) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA


8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 ppkt 5.
9. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej, dokument określony muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w niniejszym punkcie.
2) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; niezbędne jest załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.
2) Wykaz osób, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika, stanowiska, rodzaj umowy, kwalifikacji zawodowych (nazwy szkoły, kierunki, specjalności, tytułu/zawodu, miejscowości i roku ukończenia oraz innych kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, np. kursów), stażu pracy i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca musi oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, jeżeli przepisy odrębne nakładają taki obowiązek.
3) Oświadczenie, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 138p ust. 1 ustawy Pzp.
4) Z powyższych dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 138o ust. 4 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w niniejszej części SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
i dokumenty.

CZĘŚĆ V – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Formularz oferty – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia wstępnie potwierdzające:
a) brak podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
3) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ZUS – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
4) Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
5) Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
6) Oświadczenie, że spełnia warunki art. 138p ust. 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie dostępności dokumentu w formie elektronicznej.
8) Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

18. POSTAĆ OFERTY
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, umożliwiała wpięcie do akt sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
4) Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny być przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 (jedną) ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu).
2) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana wg wzoru:


Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


Nie otwierać przed 10 grudnia 2019 r. godz. 14.003) W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.
4) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.
20. OFERTY WSPÓLNE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna – art. 23 ustawy - składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać, co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.

21. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszej części SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


22. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

CZĘŚĆ VII – INFORMACJE O OFERTACH I WADIUM25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
27. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

CZĘŚĆ VIII – TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT28. Oferty należy składać nie później niż do 10 grudnia 2019r. do godziny 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
29. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data i godzina wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
30. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.
31. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2019 r. o godzinie 14.15 w pokoju nr 4 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

CZĘŚĆ IX – SPOSÓB OBLICZANIA CENY32. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
1) Podstawą obliczenia ceny oferty dla całego zakresu zamówienia, tj. 12 miesięcy, od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu cen za jedną roboczogodzinę w przypadku usług opiekuńczych .
2) Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Kalkulację należy obliczyć przy założeniach dotyczących ilości:
usług opiekuńczych – ok. 6 000 godzin/rocznie;
4) Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (netto).

CZĘŚĆ X – KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY33. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
34. Opis sposobu oceny oferty:
1) Punkty w kryterium „Cena brutto za godzinę usług opiekuńczych” liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy złożonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
2) Punkty za kryteria przyznawane będą według poniższych zasad:

Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%
Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%
3) Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 34 ust.1) i ust.2). Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
4) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria.
35. Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
36. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
37. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
38. Badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
39. Badaniu będzie podlegać tylko oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
40. Zamawiający zbada, czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz dokona badania ich treści, formy i terminu wydania (aktualności).
41. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
42. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe w tej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
43. O unieważnieniu postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XI – FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY44. Zamawiający zamieści informację, o której mowa w art. 138o ust. 4 Pzp, na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl.
45. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
46. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
47. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności;
48. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy) i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
CZĘŚĆ XII – SPOSÓB POROZUMIENIAWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

49. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
50. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się :
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.);
3) za pośrednictwem posłańca;
4) za pośrednictwem faksu;
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
51. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
1) adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec;
2) faks: 65 5731318;
3) email: opsponiec@o2.pl.
52. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że informacja/pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
53. Wykonawca zobowiązany jest podać adres email w Formularzu Oferta Załącznik Nr 1 do SIWZ, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda adres email. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego adresu email, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy adres email, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
54. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Jolanta Ostach

CZĘŚĆ XIII – TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA55. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszej części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
56. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres email opsponiec@o2.pl.
57. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
58. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
59. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

CZĘŚĆ XIV – INFORMACJE DODATKOWE60. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO – klauzula informacyjna dotyczy w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
61. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel.65 5731318, email: opsponiec@o2.pl;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest możliwy poprzez: tel. 607 753 475, email: daneosobowe24h@wp.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze w 2020 roku prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Opracowała:
Jolanta Ostach
Zatwierdzono:
Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poniecu

CZĘŚĆ XV – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz usług
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1
8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej
9. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

2019-03-08

Poniec, dnia 08-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec

I-ZP.252.1.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pt: "Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich" w zakresie część IV "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" wybrano ofertę:


Spółdzielni Socjalnej „ARKA”
Ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń


Cena oferowana: 27.500,00 zł netto
Cena oferowana: 27.500,00 zł brutto

Uzasadnieniem wyboru oferty jest uzyskanie najwyższej liczby punktów wg określonego kryterium oceny ofert: kryterium cena-60%, doświadczenie-40%.
W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ww. ustawy.


Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto
(waga 60%)

Doświadczenie
(waga - 40%)

Suma punktów

1.

UNIFUND Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1a/c
31-620 Kraków

OFERTA ODRZUCONA

2.

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń

27.500,00zł.
60 pkt

od 201 godzin usług i więcej
- 40 pkt

100 pkt


Odrzucono 1 ofertę:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 21 lutego 2019r. zamawiający wezwał Wykonawcę - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji usług asystenckich na poparcie wcześniej złożonych oświadczeń w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Korespondencja z firmy UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w dniu 28.02.2019r. o godzinie 11.29 ( została dostarczona przez listonosza).

Zatem wykonawca przedstawił dokument dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wymaganych w niniejszym postępowaniu tylko nie w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 5 posiadanie osób zdolnych do wykonania usługi)-art.24 ust.1 pkt 12 w związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni tj. 13.03.2019r od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku ze sposobem zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
mgr Hanna Konieczna


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-04

Poniec, dnia 04-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec


I-ZP.252.1.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) „Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”

1) w części 1 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 52,17 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 92,17 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 1 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

2) w części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA”, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 54,55 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 94,55 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 2 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

3) w części 3 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 55,81 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 95,81 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 3 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychKierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poniecu

mgr Hanna Konieczna


Protokół z otwarcia ofert

2019-02-19Poniec, dnia 18-02-2019 rok

Znak sprawy: I-ZP.252.2019-02-18

Protokół
z otwarcia ofert w dniu 18-02-2019r. o godz. 10.15

w sprawie:
realizacji zamówienia publicznego „ Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich” w trybie przetargu nieograniczonego.

1. W dniu 18-02-2019r. o godzinie 10.15 w pokoju otwarcia ofert w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 3/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 30-01-2019r. w składzie :
Karina Mietlińska – Przewodniczący Komisji
Beata Jankowiak – Członek Komisji
Jolanta Ostach – Sekretarz Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ( 31-01-2019r. ) do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu oraz BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu .

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował jakie kwoty przeznaczył na realizację zamówienia i tak:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r. – 27.500,00zł.

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 18-02-2019r. w pokoju otwarcia ofert w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.

5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące dane:
nazwę i adresy Wykonawców,
cenę ofertową.

6. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.

Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za
1 godz. usługi brutto
Łączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
23,00 złzwolniony23,00 zł80.960,00 złzwolniony80.960,00 zł
2.Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
22,00 złzwolniony22,00 zł77.440,00 złzwolniony77.440,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
21,50 złzwolniony21,50 zł75.680,00 złzwolniony 75.680,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
24,50 złzwolniony24,50 zł26.950,00 złzwolniony 26.950,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
25,00 złzwolniony25,00 zł27.500,00 złzwolniony27.500,00 zł


7. Zamawiający przypomina, że Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.Protokołowała: Jolanta Ostach

Zatwierdził: Hanna Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2019-02-05


Ogłoszenie nr 540022820-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Poniec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509046-N-2019
Data: 31/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 41117504600000, ul. ul. Krobska , 64125 Poniec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 731 318, e-mail opsponiec@o2.pl, faks 655 731 318.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
opsponiec@o2.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08-02-2019, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18-02-2019, godzina 10:00

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2019-01-31

Ogłoszenie nr 509046-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej:
"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41117504600000, ul. ul. Krobska , 64125 Poniec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 731 318, e-mail opsponiec@o2.pl, faks 655 731 318.
Adres strony internetowej (URL): www: poniec.opsinfo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www: poniec.opsinfo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www: poniec.opsinfo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h.
Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 85311100-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85311200-4
85312100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: przewidywany okres w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do 31-08-2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -dot. Część I ,II, III zamówienia:Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.- zał. Nr 5 - dot. części IV zamówienia: Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. zał. nr 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto za zrealizowanie usług60,00
doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości zmian istotnych postanowień umowy w przypadku gdy:
1.Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1.1) stawki podatku od towarów i usług,
1.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2.Zmiany opiekunek realizujących usługi opiekuńcze i lub/usługi asystenckie (pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
3.Zmiana ilości godzin sprawowanej opieki liczona łącznie w zakresie danej części zamówienia - dotyczy części każdej z części zamówienia tj, I, II, III i IV
4.Zmiana ilości podopiecznych w zakresie danej części zamówienia zmniejszenia lub zwiększenia tej liczby.
5. Zmiana podwykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie części usług, które na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcy. Zmiana dopuszczalna jest pod warunkiem, że Podwykonawca wykaże, iż posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż Wykonawca w zakresie powierzonego zakresu świadczonych usług.
6. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany,
4) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od upływu terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowanie usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
4
Nazwa:
Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-12-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w roku 2013” (nr ogłoszenia w BZP: 466238-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-22

Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w 2013r.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji