Aktualności


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2020-10-23

Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” na potrzeby mieszkańców gminy Poniec zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu została uruchomiona wypożyczalnia następującego sprzętu: wózki inwalidzkie, wózek inwalidzki elektryczny, rowerki rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, kule inwalidzkie, laski inwalidzkie, baloniki, materace rehabilitacyjne, rotory elektryczne, rotory mechaniczne, masażer do stóp, pionizator, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, laski oraz wałki rehabilitacyjne.

Kolaż zdjęć przedstawiający dostępny sprzęt rehabilitacyjny


Usługa wypożyczalni sprzętu skierowana jest do:
a) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,
b) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, które nagle utraciły sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy OPS a osobą Wypożyczającą.

W ramach realizowanego projektu został zakupiony również sprzęt sportowy do Klubu Seniora w Poniecu.
Członkowie Klubu mogą bezpłatnie wypożyczyć min.: orbitreki, rowery stacjonarne, obciążniki na ręce, berety rehabilitacyjne czy piłki do ćwiczeń.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu tel. 65 5731318
Klub Seniora w Poniecu tel. 793 862 289

czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"


Nabór osób do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnospraw

2020-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” Nr RPWP.07.02.02-30-0092/17.
Mieszkanie wspomagane będzie miało charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, jednak nie wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności – pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności, jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.
Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspomaganym będzie odbywać się na podstawie wniosku rozpatrywanego przez Opiekuna mieszkania i poprzedzone będzie wywiadem środowiskowym.
O przyjęciu do mieszkania wspomaganego decydować będzie spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w regulaminie projektu.

Warunkiem zakwalifikowania będzie złożenie kompletu dokumentów:
- wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym;
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);
- zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego (w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinię psychologa o osobie przyjmowanej).

Wnioski można składać w terminie do 31.10.2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub drogą elektroniczną na adres poniec@opsinfo.pl

W przypadku złożenia większej ilości wniosków po dokonaniu ich oceny formalnej, pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne lub/i niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a następnie osoby z największą liczbą punktów premiujących.

WNIOSEK DO POBRANIA


Obwieszczenie GUS o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2019 r.

2020-10-05

W dniu 23 września 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiło się obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 dla osób posiadających gospodarstwo rolne.


Zmiana adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

2020-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż z dniem 1 października 2020 r. ulega zmianie dotychczasowy adres mailowy.

Nowy adres mailowy: poniec@opsinfo.pl

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji mailowej wyłącznie na nowy adres.

Dotychczasowy adres mailowy opsponiec@o2.pl będzie funkcjonować wyłącznie do dnia 30 września 2020 r.


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 23-09-2020 r.

2020-09-23

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

2020-09-17

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

czytaj całość publikacji "Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych"


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01-09-2020 r.

2020-09-01

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu jako Beneficjent projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


Świadczenie wychowawcze - 500+

2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż świadczenie wychowawcze (500+) aktualnie jest wypłacane na podstawie wydanych już informacji, które obowiązują do dnia 31 maja 2021 r.

Przypominamy, iż w 2020 r. NIE NALEŻY składać kolejnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w ramach programu RODZINA 500 PLUS, przez osoby, które to prawo mają już ustalone na okres do 31-05-2021 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) powinny składać wyłącznie osoby w przypadku urodzenia dziecka lub które dotychczas nie pobierały świadczenia 500 + na dzieci.

Wniosek w ramach programu Rodzina 500 plus, w celu przyznania świadczenia na kolejny okres 2021/2022, należy składać:
- drogą elektroniczną w okresie od dnia 1 lutego 2021 r.
- w formie tradycyjnej (papierowej) w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r.


Świadczenie DOBRY START 2020/2021

2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 zł dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r. oraz w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa, dbając o Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do składania wniosków o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (bankowość elektroniczną, PUE ZUS, Emp@tię).

Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną w miesiącu lipcu 2020 r. gwarantuję szybszą wypłatę świadczenia.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne oraz tzw. zerówkę.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Z uwagi na liczne błędy pojawiające się we wnioskach elektronicznych, proszę zwrócić szczególną uwagę na:
– dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail, na który ma zostać przesłana informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start;
– poprawny adres szkoły, do której od miesiąca września 2020 r. będzie uczęszczać dziecko.


Adres mailowy, z którego będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start

2020-06-22

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start „300+” będą wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej:

noreply@poniec.opsinfo.pl

Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. adresu mailowego nie odpowiadać.


Składanie wniosków - Zasiłek Rodzinny oraz Fundusz Alimentacyjny

2020-06-22

Wniosek o:
- Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia oraz PUE ZUS.
Od 1 sierpnia 2020 r. wniosek bezie można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.


Złotówka za złotówkę w Funduszu Alimentacyjnym

2020-06-22

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacana w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę nie może być niższa niż 100 zł. W przypadku, gdy świadczenie po przeliczeniu, w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę, będzie niższe, świadczenie to nie będzie przysługiwało.


Zmiana kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym

2020-06-22

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
- na okres 2019/2020 trwający do dnia 30 września 2020 r. - 800,00 zł,
- na okres 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. - 900 zł.


Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia

2020-06-19

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga

Od czerwca tego roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na wspieranie rodzin, które wystąpiło po okresie zamykania się w domach rodzin w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 18.00 (PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 - 204). Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje – nr telefonu 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”).

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten zajął 2. miejsce w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby być dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

panorama

czytaj całość publikacji "Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia"


Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2020-06-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i od miesiąca czerwca 2020 r. będzie w ramach tego programu wydał produkty żywnościowe .
Z pomocy tej skorzystać mogą osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekroczył 1.402,00 zł. netto oraz osoby w rodzinie, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.056,00 zł. na osobę w rodzinie.
Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoby zainteresowane powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu osobiście lub pod nr telefonu 65 5731318.

czytaj całość publikacji "Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa"


Obsługa klientów

2020-05-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
z dniem 1 czerwca 2020 roku
wznawia bezpośrednią obsługę klientów,
bez konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Klienci przebywający na terenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.

Obsługa klientów odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

czytaj całość publikacji "Obsługa klientów"


ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PONIEC NA LATA 2021-2027

2020-05-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poniec na lata 2021 – 2027. Strategia ta będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niżej załączonej ankiety, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.

Dołączone pliki:


Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

  • - Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
  • - Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
  • - Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.
Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

2020-04-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020, obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do wniosku, który jest składany w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19, należy dołączyć stosowny dokument, potwierdzający iż obniżenie wynagrodzenia nastąpiło z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz zawierający informację do jakiej kwoty nastąpiło obniżenie wynagrodzenia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

czytaj całość publikacji "Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego"


Obsługa klientów

2020-04-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się wyłącznie:
- po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,
- pojedynczo,
- z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa,
na parterze budynku, w punkcie obsługi klienta.

Bieżące sprawy w tut. Ośrodku można również załatwiać w następujący sposób:
1. Telefonicznie, pod nr tel.: 65 5731 318 oraz 65 5731 030.
2. Drogą mailową, za pośrednictwem adresu mailowego: opsponiec@o2.pl

Przypominamy, że wnioski o świadczenia można również:
- składać elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,
- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka „Druki”, wydrukować i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2020 r.

2020-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu kwietniu 2020 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi w terminie od 20-go do ostatniego dnia miesiąca kwietnia 2020 r.


Wsparcie psychologiczne dla rodzin

2020-03-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obecnie udziela wsparcia specjalistycznego, w tym pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej, która jest świadczona jest w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pod numerem telefonu 65 572 75 28 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00, a w środy od 7.00 do 18.00.

Także Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie “DZIECKO”, działający zgodnie ze standardami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, uruchamia telefoniczne dyżury wolontariuszy - specjalistów interwencji kryzysowej. Dyżurują oni pod numerem telefonu: 725 167 236 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 19.00 do 20.00.


Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu !!!

2020-03-16

Jeżeli jesteś osobą starszą, niepełnosprawną i/lub samotną i nie jesteś w stanie sam zrobić sobie zakupów spożywczych lub w aptece zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu (tel. 65 573 13 18, 793 862 289).
Szanowni Mieszkańcy, rozejrzyjcie się wokół i poinformujcie nas telefonicznie, jeśli wiecie, że ktoś potrzebuje pomocy.
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Składanie wniosków

2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, iż w przypadku dzieci nowo narodzonych świadczenie wychowawcze (500+) naliczane jest od dnia narodzin dziecka, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od narodzin.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („Becikowego”) złożyć można natomiast w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.
Biorąc pod uwagę powyższe nie ma konieczności składania wniosków bezpośrednio w miesiącu, w którym urodziło się dziecko.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia można:
- składać elektronicznie
, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,
- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka „Druki”, wydrukować i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 573 13 18 lub (65) 573 10 30, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu służą pomocą.


Informacja o wypłacie świadczeń

2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu pragnie zapewnić, że wszystkie wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.


Szanowni Państwo !

2020-03-15

W ramach zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu wprowadza ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia forma obsługi Klientów.

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem e-usług.

W sprawach szczególnie pilnych, w celu ich załatwienia, należy umówić się telefonicznie (tel. 65 573 13 18, tel. 65 573 10 30).

Odwołane zostają wizyty pracowników socjalnych w terenie oraz wszelkie spotkania, w tym spotkania Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto informujemy, iż od 16 marca br. do odwołania zawieszone zostaje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz działanie Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych realizowanych w ramach projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 65 573 13 18), za pośrednictwem poczty elektronicznej (opsponiec@o2.pl) lub za pośrednictwem e-usług.

Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.

Wszystkie nasze działania podejmowane są w trosce o wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy jednak, że zdrowie i życie jest najważniejsze, dlatego już dziś zadbajmy o sprawy, na które możemy mieć wpływ.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Hanna Konieczna


APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU DO SENIORÓW!!!

2020-03-15

Drodzy Seniorzy,
w związku z wzmożonymi przypadkami zachorowań na koronawirusa COVID-19 w Polsce, tut. Ośrodek chce objąć szczególną ochroną oraz opieką wszystkich Seniorów.

W związku z tym apelujemy o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, gdzie mogą się Państwo zarazić, w tym w dużych skupiskach ludzi, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

W związku z powyższym pamiętajcie Państwo o:
1. Częstym myciu rąk – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone, a poprzez dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możemy spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
2. Zadbaniu o czystość wokół Was – postarajcie się czyścić częściej klamki, stoły, włączniki światła, poręcze przy użyciu wody i detergentów dezynfekujących.
3. Ograniczeniu kontaktu dotykowego– gdy udajecie się w miejsce publiczne używajcie jednorazowych chusteczek dezynfekujących lub żeli antybakteryjnych, a po przyjściu do domu od razu myjcie ręce.
4. Dezynfekcji telefonów komórkowych chusteczkami dezynfekującymi, nie kładzeniu ich na stole oraz nie korzystanie z niego podczas spożywania posiłku.
5. Zachowaniu bezpiecznej odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra), a w najbliższym czasie postarajcie się ograniczyć również bliski i czuły kontakt z członkami rodziny, zwłaszcza dziećmi, które mogą być nosicielami wirusa, choć przechodzą go bezobjawowo.

Drodzy Seniorzy rozważcie również, zastąpienie kontaktów osobistych rozmowami telefonicznymi. Szczególnie wystrzegajcie się kontaktu z osobami kaszlącymi, kichającymi lub mającymi gorączkę.

W przypadku gorszego samopoczucia - przy kichaniu, kaszlu zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz często myjcie ręce. Pijcie dużo wody i starajcie się zdrowo odżywiać.

Jeśli natomiast macie gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem skontaktujcie się z lekarzem telefonicznie, powiedzcie mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach.

Jeśli macie powody podejrzewać u siebie zakażenie koronawirusem, zgłoście się do najbliższego oddziału zakaźnego.
LISTA PLACÓWEK pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Drodzy Seniorzy nie wychodźcie na zakupy, po lekarstwa czy załatwić urzędowe lub pocztowe sprawy – poproście o to swoich bliskich lub sąsiadów. Obowiązek zadbania o Wasze zdrowie spoczywa na nas, młodszych pokoleniach.

Drodzy Seniorzy pamiętajcie, że wszystkie te działania mają charakter profilaktyczny.

Pamiętajmy jednak, że najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 573 13 18 lub (65) 573 10 30 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu służą pomocą.


Informacja dla Mieszkańców Gminy Poniec

2020-03-11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poniec,
w związku z dynamiczną sytuacją dotyczą rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz w ramach profilaktyki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż biura tut. Ośrodka, będą czynne w dotychczasowych godzinach pracy.

Zwracam się jednocześnie z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, tj. ograniczenia do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa, bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 65 573 13 18), za pośrednictwem poczty elektronicznej (opsponiec@o2.pl) lub za pośrednictwem e-usług.

Wierzymy, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i będzie miała realny wpływ na ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
Hanna Konieczna


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU: AKTYWNY SAMORZĄD

2020-02-25

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji