Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATKI MIESZKANIOWE

A. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu).

B. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał i ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego,

2. rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

• zaświadczenie zakładu pracy o dochodach
• emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
• alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika, lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych,
• uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
• umowy zlecenia, umowy o dzieło,
• pomoc PUP - zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
• rachunki za wodę i ścieki, śmieci za ostatni okres rozliczeniowy, rachunki muszą być uregulowane.

4. Ponadto właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


II. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATEK ENERGETYCZNY

1. Wniosek (dostępny na stronie w menu [Druki])
2. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek może żądać dostarczenia innych dokumentów niż w/w, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji