Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

PRZYPOMINAMY

Data publikacji: 2023-01-30

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Poniec, którzy są osobami niesamodzielnymi tj. osobami, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarza prowadzącego potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Więcej informacji W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub pod nr telefonu: 65 5731318

Czytaj całość publikacji "PRZYPOMINAMY"

1

Wzór wniosku o refundację podatku VAT

Data publikacji: 2023-01-16

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o refundację podatku VAT (plik pdf 1532KB)

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi

Data publikacji: 2023-01-04

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:
- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub
- jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób :
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
- dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 3 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie ww. dochodów osiągniętych w:
- 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
- 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT należy złożyć nie później niż do 29-02-2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku lub w przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informację będzie można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej Poniecu.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT zostanie udostępniony przez ministra właściwego
do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego
go urzędu. Na dzień dzisiejszy wzór wniosku nie został udostępniony.

Czytaj całość publikacji "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi"

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2022-12-20

Czytaj całość publikacji "Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia"

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt.

Spotkanie Świąteczne uczestników Klubu Aktywnych w Poniecu

Data publikacji: 2022-12-20

W poniedziałek, 12 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu odbyło się Spotkanie Świąteczne członków Klubu Aktywnych. Spotkanie rozpoczęło się życzeniami złożonymi przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Hannę Konieczną oraz Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Poniecu Macieja Malczyka. W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły uczestników dziewczynki z zespołu wokalnego Humoreska, które przepięknie zaśpiewały kolędy. Nie zabrakło również świątecznego poczęstunku. Spotkanie napełniło wszystkich radością i pozwoliło poczuć magię zbliżającego się Bożego Narodzenia.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Świąteczne uczestników Klubu Aktywnych w Poniecu"

Klub Aktywnych w Poniecu Klub Aktywnych w Poniecu Klub Aktywnych w Poniecu Klub Aktywnych w PoniecuKlub Aktywnych w Poniecu

Spotkanie Świąteczne Klubu Aktywnych

Data publikacji: 2022-12-05

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Świąteczne Klubu Aktywnych"

Spotkanie Świąteczne Klubu Aktywnych

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-11-29

Dodatek elektryczny, czyli jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA jest energia elektryczna.

Przysługuje on więc tym, którzy w deklaracji CEEB wpisali pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny jako główne źródło ogrzewania.

Wynosi on 1000 złotych lub 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia prądu w 2021 r. na poziomie 5 MWh. Do wniosku dołącza się rozliczenie
z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczające 5 MWh

Dodatek elektryczny NIE przysługuje osobom, które korzystają z FOTOWOLTAIKI.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Czytaj całość publikacji "Dodatek elektryczny"

Załączniki:

 1. Druk wniosku obowiązujący do dnia 16 stycznia 2023 r. (plik pdf 1148KB)
 2. Druk wniosku obowiązujący od dnia 17 stycznia 2023 r. (plik pdf 1147KB)

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Data publikacji: 2022-11-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż: 

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego.
  Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności) i wynosi on 2,6 kWh.
  W przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.
 • Warunkiem skorzystania z zamrożenia cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie 3 MWh (3000 kWh) przez rodziny wielodzietne i rolników jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia, a w przypadku rodzin wielodzietnych także posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny.
 • Maksymalna cena prądu: Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh (2000 kWh) nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń! Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje obniżenie rachunku za prąd w przyszłym roku do ustalonego ustawą limitu zużycia.
 • Kiedy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu?

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu upoważnieni muszą złożyć NIEZWŁOCZNIE, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach operatorów, od których obecnie nabywny jest prąd przez gospodarstwo domowe.

Czytaj całość publikacji "Zamrożenie cen prądu w 2023 roku"

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-11-25

Dodatek elektryczny, czyli jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA jest energia elektryczna.

Przysługuje on więc tym, którzy w deklaracji CEEB wpisali np. pompę ciepła, piec akumulacyjny (piec elektryczny), bojler.

Wynosi on 1000 złotych lub 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia prądu w 2021 r. na poziomie 5000 kWh.

Dodatek elektryczny NIE przysługuje osobom, które korzystają z FOTOWOLTAIKI.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Na dzień dzisiejszy wzór wniosku nie został opublikowany w dzienniku ustaw, rozporządzenie zawierające wzór wniosku jest jeszcze projektem.

Czytaj całość publikacji "Dodatek elektryczny"

Dodatek elektryczny

Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na ternie Miasta i Gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Data publikacji: 2022-11-24

Czytaj całość publikacji "Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na ternie Miasta i Gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r."

Załączniki:

 1. SWZ (plik doc 197KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc 48KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (plik doc 24KB)
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w popstępowaniu (plik doc 23KB)
 5. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (plik doc 22KB)
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (plik doc 24KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik doc 22KB)
 8. Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług (plik doc 22KB)
 9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób (plik doc 23KB)
 10. Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy (plik doc 112KB)
 11. Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienie umowy powierzenia danych (plik doc 37KB)
 12. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 141KB)
 13. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (plik pdf 91KB)
 14. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 55KB)
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 996KB)
 16. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 65KB)

Zmiana ustawy o dodatku węglowym

Data publikacji: 2022-11-14

Z dniem 2 listopada 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.). W związku powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż zmiany dotyczą następujących przypadków:

1. POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKUJE KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH

Nowelizacja pozwala na przyznanie dodatku węglowego dla kilku gospodarstw domowych, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach mieszkalnych.

UWAGA! Przez brak możliwości ustalenia odrębnego adresu rozumieć należy, iż zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego numeru lokalu, ale do dnia 30 listopada br. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Podczas prowadzonego postępowania na wniosek o wypłatę dodatku węglowego, należy poinformować organ jakie kroki formalne zostały podjęte przez stronę w celu nadania odrębnego adresu.

W takim przypadku, gdy ustalenie odrębnego adresu nie będzie możliwe do 30 listopada 2022 r., pomimo podjętych kroków formalnych, dla tego gospodarstwa domowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przeprowadza wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas którego organ ustala zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Definicja odrębnego lokalu mieszkalnego – jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służącymi do celów komunikacji wewnętrznej (korytarze), higieniczno-sanitarnych (łazienka), przygotowywania posiłków (kuchnia).

2. ZGŁOSZENIE GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NASTĄPIŁO PO 11 SIERPNIA 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy GŁÓWNE ŹRÓDŁO ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku osób, które już otrzymały decyzję odmawiającą przyznania dodatku węglowego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i nie złożyły odwołania od tej decyzji mają możliwość złożenia ponownie wniosku o dodatek węglowy.

W takim przypadku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniecu, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego zostanie ustalone, czy głównym źródłem ogrzewania jest źródło wskazane we wniosku, zasilane paliwami stałymi.

Czytaj całość publikacji "Zmiana ustawy o dodatku węglowym"

Jesienna integracja – 27.10.2022 r.

Data publikacji: 2022-11-02

W czwartek 27 października w Sarbinowie odbyła się impreza integracyjna dla uczestników projektu „Klub Aktywnych w Poniecu” i społeczności lokalnej. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Jacek Widyński. Podczas imprezy nie można było narzekać na nudę. W programie znalazły się gry i zabawy integracyjne, wspólny spacer oraz jesienne ognisko. Główną atrakcją był konkurs cukierniczy „Jesienne słodkości”, który polegał na przygotowaniu i efektownym udekorowaniu tortów oraz babeczek. W rywalizacji wzięło udział siedem drużyn. Wspólne dekorowanie było nie lada wyzwaniem, jednak zespoły wykazały się niezwykłym zaangażowaniem oraz pomysłowością. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał pan Piotr Lisiak, który wspierał uczestników poradą i fachową wiedzą. Zwieńczeniem imprezy była kawa i degustacja przygotowanych słodkości.

Impreza zorganizowana w ramach projektu „Klub Aktywnych w Poniecu” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Jesienna integracja – 27.10.2022 r. "

Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.Jesienna integracja – 27.10.2022 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Przewiduje się, że program realizowany będzie w dwóch formach:

 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Na jednego uczestnika programu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przysługiwać będzie nie więcej niż 240 godzin, natomiast w przypadku usługi opieki wytchnieniowej całodobowej przysługiwać będzie nie więcej niż 14 dni.

Więcej informacji:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Jolanta Ostach, tel. 65 57 31 318 wew. 23

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych

 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)

 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.


 

Więcej informacji:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Jolanta Ostach, tel. 65 57 31 318 wew. 23

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023"

Kurs wizażu i stylizacji paznokci w ramach

Data publikacji: 2022-10-31

W ramach projektu "Klub Aktywnych w Poniecu" w październiku odbyło się szkolenie zawodowe o tematyce "Kurs wizażu i stylizacji paznokci". W szkoleniu wzięło udział 12 osób. 

Czytaj całość publikacji "Kurs wizażu i stylizacji paznokci w ramach "

Obwieszczenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu nr 2/2022

Data publikacji: 2022-10-28

Czytaj całość publikacji "Obwieszczenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu nr 2/2022"

Obwieszczenie

Jesienna integracja dla uczestników projektu "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2022-10-19

1

Informacja o wypłacie dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-09-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Poniec wpłynęła kwota ponad 2,7 mln złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 42 % złożonego zapotrzebowania.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbędzie się w dniu 27 września br. , środki te zostaną przyjęte do budżetu Gminy Poniec i począwszy od środy 28 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu rozpocznie wypłatę pierwszych świadczeń dla mieszkańców. Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą niezwłocznie po otrzymaniu następnej transzy środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wypłacie dodatku węglowego"

Ogłoszenie o pracy

Data publikacji: 2022-09-22

Firma Medis24 zatrudni OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH

Poszukujemy odpowiedzialnej, uczciwej osoby do sprawowania pomocy w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie miasta i gminy Poniec

Zakres obowiązków wg potrzeb:

 • pielęgnacja podopiecznych

 • zakupy i sprzątanie

 • przynoszenie opału i palenie w piecu

 • przygotowanie/dostarczenie posiłków,

 • zakup leków, kontakt z lekarzem.

 

Zapraszamy do kontaktu!!!

Zgłoszenia, proszę kierować pod numer telefonu: 535 765 965

lub na adres mailowy: iza.skrzypczak@medis24.eu

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o pracy"

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia dzisiejszego przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane:
a) PELETEM DRZEWNYM lub INNYM RODZAJEM BIOMASY – kwota dodatku: 3000 złotych,
b)
DREWNEM KAWAŁKOWYM – kwota dodatku: 1000 złotych.

2) kocioł gazowy zasilany SKROPLONYM GAZEM LPGkwota dodatku: 500 złotych,

3) kocioł OLEJOWYkwota dodatku: 2000 złotych.

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA!!! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu . Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz
ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

UWAGA!!! Dodatek dla gospodarstw domowych objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Czytaj całość publikacji "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

dodatek dla gospodarstw domowych

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - obowiązujący do 26 października 2022 r. (plik pdf 88KB)
 2. Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - obowiązujący od 27 października 2022 r. (plik pdf 1290KB)

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy

Data publikacji: 2022-09-14

Czytaj całość publikacji "Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy"

Obwieszczenie

Załączniki:

 1. Obwieszczenie (plik pdf 618KB)

Warsztaty florystyczne w Klubie Aktywnych w Poniecu

Data publikacji: 2022-09-13

Wraz z początkiem września w Klubie Aktywnych w Poniecu odbyły się warsztaty florystyczne. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Klub Aktywnych w Poniecu” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

W trakcie warsztatów uczestniczki projektu mogły zapoznać się z zasadami i technikami kompozycji florystycznych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce - tworząc piękne bukiety i stroiki. Panie pracowały na kwiatach żywych i sztucznych.

Uczestniczki aktywnie brały udział w zajęciach, nie kryjąc zainteresowania poruszaną tematyką. Jak same przyznały, udział w warsztatach był dla nich nie tylko możliwością do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności, ale także świetną przygodą i ciekawym doświadczeniem.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty florystyczne w Klubie Aktywnych w Poniecu"

1234567891011121314151617

Dzień Wiatru - 27.08.2022r.

Data publikacji: 2022-09-07

W sobotę 27 sierpnia w ramach projektu „Klub Aktywnych w Poniecu” na ponieckim orliku odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, ich rodzin i mieszkańców gminy Poniec. Wśród wielu atrakcji przewidzianych dla uczestników, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były konkursy dla dzieci i dorosłych. W aktywnym spędzaniu czasu pomagał animator, zaś tak lubiane przez najmłodszych dmuchane zamki, zjeżdżalnie czy trampoliny, były gwarancją wesołej zabawy.

Animatorki zabawiały dzieci również malowaniem twarzy, zdobieniem brokatowymi tatuażami oraz zaplataniem kolorowych warkoczyków. Na najmłodszych czekało również kilka kreatywnych warsztatów. Każde dziecko mogło wykonać własnoręcznie kolorowy wiatraczek lub spróbować wykonać własny latawiec.

W programie nie mogło zabraknąć ciekawego występu. Tym razem na scenie zaprezentowała się Patrycja Lipińska – wokalistka i animatorka, uczestniczka programu "Mam Talent", która zabrała wszystkich w muzyczno - balonową podróż. Najlepsza w Polsce specjalistka od skręcania baloników zachwyciła swoim Show zapraszając do wspólnej zabawy dzieci, ich rodziców, czy dziadków. Po radosnym i kolorowym widowisku Pani Patrycja rozdawała dzieciom przeróżne balonowe twory.

Punktem kulminacyjnym imprezy, na który czekali wszyscy uczestnicy festynu, była Piana Party. Ta ciekawa propozycją na upalny dzień okazała się strzałem w dziesiątkę. Odpowiedni, biodegradowalny płyn i woda dostarczona do wytwornicy to przepis na ogromną ilość piany wyrzucanej na odległość kilku metrów. Efekt i zabawa w pianie była po prostu przednia, a zabawa cieszyła się ogromnym wzięciem.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Klub Aktywnych w Poniecu” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Dzień Wiatru - 27.08.2022r."

123456

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia 17-08-2022 r. w tut. Ośrodku są przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:
- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
- główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć:
- gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,
- gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o dodatek można składać najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można składać:
- na piśmie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a (biuro nr 8)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu (nr tel. 65 57 31 318).

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 86KB)

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Data publikacji: 2022-08-16

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w dniach 1-15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobska 45a

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ( zaświadczenia o wynagrodzeniu, odcinki od rent, rachunki do umowy zlecenia inne)

 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych

 3. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składki zdrowotnej

 4. zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki KRUS za sierpień 2022r.

Czytaj całość publikacji "Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023"

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium szkolne (plik pdf 94KB)
 2. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (plik pdf 35KB)
 3. Oświadczenie o pozostałych dochodach (plik pdf 43KB)

Piknik Integracyjny dla uczestników projektu "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2022-08-12

Czytaj całość publikacji "Piknik Integracyjny dla uczestników projektu "Klub Aktywnych w Poniecu" "

Plakat

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 12 maja 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego, dla kompletnych wniosków, które zostały złożone po dniu 31-01-2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, że informacje o przyznaniu dodatku osłonowego dla osób, które we wniosku podały adres e-mail sa wysyłane z następującego adresu: noreply@poniec.opsinfo.pl

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 5 maja 2022 r. nastąpi wypłata drugiej raty dodatku osłonowego, dla wniosków, które zostały złożone w miesiącu styczniu 2022 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2022-04-15

Pomoc Żywnościowa POPŻ

Data publikacji: 2022-04-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu kwalifikuje rodziny i osoby do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, który jest realizowany do 2022 roku.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

1.707,20 zł dochód dla osoby samotnej (776,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Stosowne oświadczenia i skierowania można odebrać w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub z pośrednictwem strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Żywność należy odbierać we własnym zakresie pod adresem:

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, plac Jana Metziga 17, 64-100 Leszno

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00, w soboty w godzinach 8:00-12:00

 

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa POPŻ"

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-03-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. nastąpi wypłata pierwszej raty dodatku osłonowego, dla wniosków, które zostały złożone w miesiącu styczniu 2022 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Program „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-03-25

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Pomoc jest udzielana:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

 • w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym znajdującym się
  w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

 • posiłek

 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

 • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w tej formie to:

 • 792 zł dla osoby w rodzinie

 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Czytaj całość publikacji "Program „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023"

Plakat

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 173KB)
 2. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB (plik docx 171KB)
 3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 188KB)
 4. Załącznik nr 4 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 188KB)
 6. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY AOON (plik doc 272KB)
 7. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 192KB)
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 182KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 79KB)

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. ZAPYTNIE OFERTOWE (plik doc 280KB)
 2. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 193KB)
 3. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (plik doc 190KB)
 4. Załącznik nr 3 - WYKAZ DOŚWIADCZENIE JAKO OKRES REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 187KB)
 6. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 187KB)
 7. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY (plik doc 250KB)
 8. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 191KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 85KB)

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa Opieka wytchnieniowa
2. Karta pomiaru Opieka wytchnieniowa

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022"

LOGO

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 17KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23.

Załączniki:

1. Zakres czynności - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Karta zgłoszenia Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022"

LOGO

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik docx 23KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce - informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Data publikacji: 2022-03-10

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS – dodaje Nowicka.

Uchodźcy z Ukrainy
Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy właśnie wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby, będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane, również w języku ukraińskim, na stronie internetowej ZUS.

Czytaj całość publikacji "500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce - informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Pomagamy UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-01

STAŁE MIEJSCA ZBIÓREK
Dom Strażaka w Poniecu

28 luty – 5 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00

Gminne Centrum Kultury w Poniecu
poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu
poniedziałek – niedziela w godzinach 16:00 – 22:00

 

Zbiórki na terenie sołectw gminy Poniec:
Bączylas
  4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  18:00 – 20:00
Bogdanki  5 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  10:00 – 14:00
Czarkowo  3 – 4  marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  17:00 – 19:00
Drzewce  1 – 2  marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  19:00 – 20:00
Dzięczyna 6 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  14:00 – 16:00
Grodzisko 12 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  10:00 – 12:00
Janiszewo 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  14:00 – 18:00
Łęka Wielka 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  17:00 – 20:00
Miechcin 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00
Rokosowo 28 luty - 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  19:00 – 21:00
Sarbinowo 6 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  15:00 – 18:00
Szurkowo 28 luty - 1 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  8:00 – 11:00
Śmiłowo 5 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  15:00 – 17:00
Teodozewo 7 - 8 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  18:00 – 20:00
Waszkowo 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00
Zawada 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00

Czytaj całość publikacji "Pomagamy UKRAINIE"

Pomoc dla UKRAINY

Program "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-18

Czytaj całość publikacji "Program "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Opieka wytchnieniowaopieka wytchnieniowa

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 109KB)

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-18

Czytaj całość publikacji "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej asystent osobisty

Załączniki:

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 107KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...