Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Adres mailowy, z którego są wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-08-12

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+) są wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej:

noreply@poniec.opsinfo.pl

Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. adresu mailowego nie odpowiadać.

Czytaj całość publikacji "Adres mailowy, z którego są wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+)"

Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż wnioski o:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2021/2022 od 1 sierpnia 2021 r. można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022"

Program "Dobry start" - świadczenie 300 plus

Data publikacji: 2021-07-16

Dobry Start w ZUS - 300

Dyżur pracowników ZUS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu - program Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-09

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

19 sierpnia 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, w godzinach 10:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

- adres mailowy
- nr telefonu
- dowód osobisty.

Do wysłania wniosku o 300+:

- PESEL dziecka i swój
- nazwa i adres szkoły
- nr rachunku bankowego.

Dobry Start

Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż wnioski o:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2021/2022 można składać od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia oraz PUE ZUS.
 

Od 1 sierpnia 2021 r. wniosek bedzie można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Świadczenie "Dobry Start" realizowane będzie przez ZUS.

Data publikacji: 2021-06-29

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Od tego roku obsługą oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o to świadczenie będzie można składać w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:
- bankowość elektroniczną,
- PUE ZUS lub 
- portal Emp@tia

Nie będzie możliwości składania wniosków drogą tradycyjną, tj. w formie papierowej, o świadczenie Dobry Start.

Dobry Start w ZUSInfografika

Unieważnienie zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2021-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-06-10

Poniec, 10.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, NIP: 6961682943 z siedzibą: ul. Krobska 45A; 64-125 Poniec zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z zakresu zarządzania projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu", o nr: RPWP.07.01.02-30-0159/19, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Dane Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

ul. Krobska 45A

64-125 Poniec

II. Informacje ogólne

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp". Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

6. Zapytanie ofertowe i umowa z wykonawcą nie powodują powstania zobowiązania finansowego. Zobowiązanie finansowe powstaje w wyniku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Czynności zarządzania projektem, to jest:

1. Przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poprawa załączników zgodnie z zaleceniami IOK, aż do zatwierdzenia załączników przez IOK.

3. Koordynowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz wytycznymi.

4. Współpracy z IOK oraz innymi instytucjami, w szczególności utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu.

5. Wyznaczenia minimum jednej osoby do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Sporządzania wniosków o płatność oraz dokumentów z nimi związanych wymaganych umową o dofinansowanie i wytycznymi w terminach określonych w umowie o dofinansowanie na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

7. Dokonania całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IOK.

8. Sporządzania wszelkich dokumentów, zestawień, wyjaśnień, etc, na żądanie Instytucji Zarządzającej i innych instytucji, o ile takie żądanie jest oparte o Wytyczne lub umowę o dofinansowanie.

9. Sporządzania i aktualizowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, wymaganej przez wytyczne i/lub umowę i/lub wniosek o dofinansowanie, w tym regulaminów, formularzy zgłoszeniowych.

10. Bieżącego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego projektu

11. Podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości

12. Prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób uporządkowany i przejrzysty ułatwiający realizację projektu poza dokumentacją księgową.

13. Kontroli wydatkowania środków, w tym prawo do zakwestionowania wydatków jeżeli są one niezgodne z Projektem bądź wytycznymi.

14. Przygotowania projektu do kontroli, poza dokumentacją księgową, na podstawie listy dokumentów przesłanych wcześniej przez instytucje zarządzającą lub inne instytucje.

15. Udzielania wyjaśnień w sprawie prowadzenia dokumentacji księgowej projektu przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy – księgową.

16. Delegowania minimum jednego pracownika na okres kontroli, celem składania przez niego wyjaśnień w zakresie kontrolowanego projektu.

17. Prowadzenia procesu kontroli aż do uzyskania zaleceń pokontrolnych.

18. Przygotowania rekomendacji dotyczących przygotowania odpowiedzi do zaleceń pokontrolnych.

19. Przygotowywania wspólnie z Zamawiającym zmian do wniosku o dofinansowanie.

20. Przygotowania zapisów merytorycznych do procedur wyboru wykonawców.

21. Sprawdzenia poprawności wyboru wykonawców pod kątem ich zgodności z wytycznymi.

22. Przygotowania dokumentacji potwierdzającej proces wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji zlecenia przez firmę podwykonawczą.

23. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej personelu projektu, w tym sprawdzanie poprawności form zatrudnienia, przygotowania wymaganych wytycznymi regulaminów, sprawdzanie poprawności dokumentowania czasu pracy.

24. Przekazania wskazówek co do promocji projektu zgodnie z planem komunikacji oraz wytycznymi dot. oznakowania projektów.

25. Przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji związanej z realizacją projektu po końcowym rozliczeniu projektu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy z wykonawcą do zakończenia realizacji projektu.

V. Warunki płatności:

1. Wynagradzanie, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na konta wskazane w tej fakturze VAT.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane, jako wartość procentowa złożonych wniosków o płatność liczona wg wzoru: kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o płatność x procentowa wartość kosztów pośrednich ujęta we wniosku o dofinansowanie x wartość % wskazana w ofercie.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ilości transz równych ilości wniosków o płatność składanych w ramach wniosków o płatność.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu - waga 100%

2. Procent kosztów pośrednich jest rozumiany jako procentowa wartość kosztów pośrednich za jaką oferent jest gotowy do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość kosztów pośrednich w przedmiotowym projekcie wynosi: 155 671,10 zł.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: Procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu = (Najniższy procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu / Badany procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu ) x waga 100% x 100.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena będąca procentem kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitego procentu kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie.

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Na ofertę składa się:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

b) Formularz ofertowy.

c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

2. Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2021-06-18 do godz. 14:00.

b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem „Klub Aktywnych w Poniecu”.

4. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

X. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany warunków lub terminu prowadzonego postępowania ofertowego.

b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

c) Nie realizowania zapisów umowy w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą.

XII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenie wykonawcy.

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego (plik pdf 66KB)
 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wnioskodawcy (plik pdf 70KB)
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy (plik pdf 221KB)

Narodowy Spis Powszechny

Data publikacji: 2021-05-10

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

Więcej informacji pod adresem: http://poniec.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-narodowym-spisie-powszechnym/

Obra - Narodowy Spis Powszechny

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-01

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia w tym trudnym czasie. Życzymy, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi wiarę i wniesie nadzieję, a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu.

Papierowe druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-03-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia 03-03-2021 r. wydawane są druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022. 

Przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w wersji tradycyjnej, czyli papierowej przyjmowane są od 1 kwietnia 2021 r. bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

DODATKI MIESZKANIOWE POWIĘKSZONE O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Data publikacji: 2021-01-18

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie)

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
oraz
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.


Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (dochód wyliczony na podstawie rocznego rozliczenia PIT);
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art, 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynsz)
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.
Ważne !
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji, wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu możne zostać przyznany z mocą wsteczną.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oświadczenie (plik docx 12KB)
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie (plik doc 13KB)

Świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od 2021 roku, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (listownie).

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r., tj. w pierwszym miesiącu nowego okresu, wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze (500+)"

Informacja

Data publikacji: 2020-12-30

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. Sylwester, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie czynny do godziny 12:00.

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2020-12-21

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt spędzonych w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021, spełnienia marzeń oraz optymizmu i wiary, składają: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu wraz z Pracownikami

Informacja

Data publikacji: 2020-12-21

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 r., tj. w Wigilię,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie nieczynny
.

Za utrudnienia przepraszamy.

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu grudniu 2020 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi w terminie od 22-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 2020-11-26

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: poniec@opsinfo.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
numer postępowania: OPS.252.2.2020TRYB ZAMÓWIENIA: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI

MIEJSCE PUBLIKACJI: strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2020r. godz. 13.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.12.2020r. Godz. 13.30


ZATWIERDZIŁ: Hanna Konieczna -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w PoniecuPONIEC, 26 LISTOPAD 2020R.

Załączniki:

 1. SWIZ usługi opiekuńcze na 2021 rok (plik pdf 360KB)
 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik pdf 178KB)
 3. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik pdf 157KB)
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ (plik pdf 139KB)
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ (plik pdf 132KB)
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ (plik pdf 143KB)
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ (plik pdf 159KB)
 8. Załącznik Nr 7 do SIWZ (plik pdf 142KB)
 9. Załącznik Nr 8 do SIWZ (plik pdf 156KB)
 10. Załącznik Nr 9 do SIWZ (plik pdf 211KB)

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-10-26

Szanowni Seniorzy,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 26 października 2020 roku realizuje program

Wspieraj Seniora

Program Wspieraj Seniora jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych Seniorami, w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizacją usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma na celu w szczególności na dostarczenie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmuje artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.
W związku z powyższym zgłoszenia należy kierować na uruchomioną do realizacji tego programu infolinię: 22 505 11 11.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

Obwieszczenie GUS o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Data publikacji: 2020-10-05

W dniu 23 września 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiło się obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 dla osób posiadających gospodarstwo rolne.

Zmiana adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Data publikacji: 2020-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż z dniem 1 października 2020 r. ulega zmianie dotychczasowy adres mailowy.

Nowy adres mailowy: poniec@opsinfo.pl

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji mailowej wyłącznie na nowy adres.

Dotychczasowy adres mailowy opsponiec@o2.pl będzie funkcjonować wyłącznie do dnia 30 września 2020 r.

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Data publikacji: 2020-09-17


Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Czytaj całość publikacji "Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych"

Świadczenie wychowawcze - 500+

Data publikacji: 2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż świadczenie wychowawcze (500+) aktualnie jest wypłacane na podstawie wydanych już informacji, które obowiązują do dnia 31 maja 2021 r.

Przypominamy, iż w 2020 r. NIE NALEŻY składać kolejnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w ramach programu RODZINA 500 PLUS, przez osoby, które to prawo mają już ustalone na okres do 31-05-2021 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) powinny składać wyłącznie osoby w przypadku urodzenia dziecka lub które dotychczas nie pobierały świadczenia 500 + na dzieci.

Wniosek w ramach programu Rodzina 500 plus, w celu przyznania świadczenia na kolejny okres 2021/2022, należy składać:
- drogą elektroniczną w okresie od dnia 1 lutego 2021 r.
- w formie tradycyjnej (papierowej) w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Świadczenie DOBRY START 2020/2021

Data publikacji: 2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 zł dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r. oraz w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa, dbając o Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do składania wniosków o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (bankowość elektroniczną, PUE ZUS, Emp@tię).

Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną w miesiącu lipcu 2020 r. gwarantuję szybszą wypłatę świadczenia.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne oraz tzw. zerówkę.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Z uwagi na liczne błędy pojawiające się we wnioskach elektronicznych, proszę zwrócić szczególną uwagę na:
- dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail, na który ma zostać przesłana informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start;
- poprawny adres szkoły, do której od miesiąca września 2020 r. będzie uczęszczać dziecko.

Składanie wniosków - Zasiłek Rodzinny oraz Fundusz Alimentacyjny

Data publikacji: 2020-06-22

Wniosek o:
- Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia oraz PUE ZUS.
Od 1 sierpnia 2020 r. wniosek bezie można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Adres mailowy, z którego będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start

Data publikacji: 2020-06-22

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start 300+ będą wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej:

noreply@poniec.opsinfo.pl

Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. adresu mailowego nie odpowiadać.

Zmiana kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym

Data publikacji: 2020-06-22

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
- na okres 2019/2020 trwający do dnia 30 września 2020 r. - 800,00 zł,
- na okres 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. - 900 zł.

Złotówka za złotówkę w Funduszu Alimentacyjnym

Data publikacji: 2020-06-22

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacana w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę nie może być niższa niż 100 zł. W przypadku, gdy świadczenie po przeliczeniu, w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę, będzie niższe, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia

Data publikacji: 2020-06-19

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga

Od czerwca tego roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na wspieranie rodzin, które wystąpiło po okresie zamykania się w domach rodzin w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony przez Stowarzyszenie DZIECKO we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 18.00 (PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 - 204). Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje - nr telefonu 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie DZIECKO).

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu W rodzinie siła. Projekt ten zajął 2. miejsce w konkursie Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia DZIECKO.

Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie DZIECKO przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami.

Stowarzyszenie DZIECKO i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby być dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

panorama

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia"

Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2020-06-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i od miesiąca czerwca 2020 r. będzie w ramach tego programu wydał produkty żywnościowe .
Z pomocy tej skorzystać mogą osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekroczył 1.402,00 zł. netto oraz osoby w rodzinie, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.056,00 zł. na osobę w rodzinie.
Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoby zainteresowane powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu osobiście lub pod nr telefonu 65 5731318.

Czytaj całość publikacji "Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa"

Obsługa klientów

Data publikacji: 2020-05-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
z dniem 1 czerwca 2020 roku
wznawia bezpośrednią obsługę klientów,
bez konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Klienci przebywający na terenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.

Obsługa klientów odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Czytaj całość publikacji "Obsługa klientów"

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PONIEC NA LATA 2021-2027

Data publikacji: 2020-05-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poniec na lata 2021 - 2027. Strategia ta będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niżej załączonej ankiety, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.

Załączniki:

 1. ANKIETA (plik pdf 70KB)

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Data publikacji: 2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:
 • - Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
 • - Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
 • - Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc.Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2020-04-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020, obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do wniosku, który jest składany w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19, należy dołączyć stosowny dokument, potwierdzający iż obniżenie wynagrodzenia nastąpiło z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz zawierający informację do jakiej kwoty nastąpiło obniżenie wynagrodzenia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Czytaj całość publikacji "Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego"

Obsługa klientów

Data publikacji: 2020-04-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się wyłącznie:
- po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,
- pojedynczo,
- z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa,
na parterze budynku, w punkcie obsługi klienta.

Bieżące sprawy w tut. Ośrodku można również załatwiać w następujący sposób:
1. Telefonicznie, pod nr tel.: 65 5731 318 oraz 65 5731 030.
2. Drogą mailową, za pośrednictwem adresu mailowego: opsponiec@o2.pl

Przypominamy, że wnioski o świadczenia można również:
- składać elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,
- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka Druki, wydrukować i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2020 r.

Data publikacji: 2020-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu kwietniu 2020 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi w terminie od 20-go do ostatniego dnia miesiąca kwietnia 2020 r.

Wsparcie psychologiczne dla rodzin

Data publikacji: 2020-03-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obecnie udziela wsparcia specjalistycznego, w tym pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej, która jest świadczona jest w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pod numerem telefonu 65 572 75 28 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00, a w środy od 7.00 do 18.00.

Także Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie “DZIECKO, działający zgodnie ze standardami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, uruchamia telefoniczne dyżury wolontariuszy - specjalistów interwencji kryzysowej. Dyżurują oni pod numerem telefonu: 725 167 236 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 19.00 do 20.00.

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu !!!

Data publikacji: 2020-03-16

Jeżeli jesteś osobą starszą, niepełnosprawną i/lub samotną i nie jesteś w stanie sam zrobić sobie zakupów spożywczych lub w aptece zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu (tel. 65 573 13 18, 793 862 289).
Szanowni Mieszkańcy, rozejrzyjcie się wokół i poinformujcie nas telefonicznie, jeśli wiecie, że ktoś potrzebuje pomocy.
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informacja o wypłacie świadczeń

Data publikacji: 2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu pragnie zapewnić, że wszystkie wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.

Składanie wniosków

Data publikacji: 2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, iż w przypadku dzieci nowo narodzonych świadczenie wychowawcze (500+) naliczane jest od dnia narodzin dziecka, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od narodzin.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Becikowego) złożyć można natomiast w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.
Biorąc pod uwagę powyższe nie ma konieczności składania wniosków bezpośrednio w miesiącu, w którym urodziło się dziecko.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia można:
- składać elektronicznie
, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,
- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka Druki, wydrukować i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 573 13 18 lub (65) 573 10 30, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu służą pomocą.

Szanowni Państwo !

Data publikacji: 2020-03-15

W ramach zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu wprowadza ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia forma obsługi Klientów.

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem e-usług.

W sprawach szczególnie pilnych, w celu ich załatwienia, należy umówić się telefonicznie (tel. 65 573 13 18, tel. 65 573 10 30).

Odwołane zostają wizyty pracowników socjalnych w terenie oraz wszelkie spotkania, w tym spotkania Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto informujemy, iż od 16 marca br. do odwołania zawieszone zostaje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz działanie Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych realizowanych w ramach projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 65 573 13 18), za pośrednictwem poczty elektronicznej (opsponiec@o2.pl) lub za pośrednictwem e-usług.

Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.

Wszystkie nasze działania podejmowane są w trosce o wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy jednak, że zdrowie i życie jest najważniejsze, dlatego już dziś zadbajmy o sprawy, na które możemy mieć wpływ.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Hanna Konieczna

Czytaj całość publikacji "Szanowni Państwo !"

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU DO SENIORÓW!!!

Data publikacji: 2020-03-15

Drodzy Seniorzy,
w związku z wzmożonymi przypadkami zachorowań na koronawirusa COVID-19 w Polsce, tut. Ośrodek chce objąć szczególną ochroną oraz opieką wszystkich Seniorów.

W związku z tym apelujemy o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, gdzie mogą się Państwo zarazić, w tym w dużych skupiskach ludzi, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

W związku z powyższym pamiętajcie Państwo o:
1. Częstym myciu rąk - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone, a poprzez dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możemy spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
2. Zadbaniu o czystość wokół Was - postarajcie się czyścić częściej klamki, stoły, włączniki światła, poręcze przy użyciu wody i detergentów dezynfekujących.
3. Ograniczeniu kontaktu dotykowego- gdy udajecie się w miejsce publiczne używajcie jednorazowych chusteczek dezynfekujących lub żeli antybakteryjnych, a po przyjściu do domu od razu myjcie ręce.
4. Dezynfekcji telefonów komórkowych chusteczkami dezynfekującymi, nie kładzeniu ich na stole oraz nie korzystanie z niego podczas spożywania posiłku.
5. Zachowaniu bezpiecznej odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra), a w najbliższym czasie postarajcie się ograniczyć również bliski i czuły kontakt z członkami rodziny, zwłaszcza dziećmi, które mogą być nosicielami wirusa, choć przechodzą go bezobjawowo.

Drodzy Seniorzy rozważcie również, zastąpienie kontaktów osobistych rozmowami telefonicznymi. Szczególnie wystrzegajcie się kontaktu z osobami kaszlącymi, kichającymi lub mającymi gorączkę.

W przypadku gorszego samopoczucia - przy kichaniu, kaszlu zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz często myjcie ręce. Pijcie dużo wody i starajcie się zdrowo odżywiać.

Jeśli natomiast macie gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem skontaktujcie się z lekarzem telefonicznie, powiedzcie mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach.

Jeśli macie powody podejrzewać u siebie zakażenie koronawirusem, zgłoście się do najbliższego oddziału zakaźnego.
LISTA PLACÓWEK pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Drodzy Seniorzy nie wychodźcie na zakupy, po lekarstwa czy załatwić urzędowe lub pocztowe sprawy - poproście o to swoich bliskich lub sąsiadów. Obowiązek zadbania o Wasze zdrowie spoczywa na nas, młodszych pokoleniach.

Drodzy Seniorzy pamiętajcie, że wszystkie te działania mają charakter profilaktyczny.

Pamiętajmy jednak, że najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 573 13 18 lub (65) 573 10 30 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu służą pomocą.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Poniec

Data publikacji: 2020-03-11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poniec,
w związku z dynamiczną sytuacją dotyczą rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz w ramach profilaktyki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż biura tut. Ośrodka, będą czynne w dotychczasowych godzinach pracy.

Zwracam się jednocześnie z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, tj. ograniczenia do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa, bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego (tel. 65 573 13 18), za pośrednictwem poczty elektronicznej (opsponiec@o2.pl) lub za pośrednictwem e-usług.

Wierzymy, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i będzie miała realny wpływ na ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
Hanna Konieczna

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU: AKTYWNY SAMORZĄD

Data publikacji: 2020-02-25

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 767KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 2019-12-27

Poniec 27.12.2019 r.
OPS.252.2.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:

Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:
- usługi opiekuńcze -26,00 zł


Liczba punktów w kryterium cena: 70,00
Liczba punktów w kryterium wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących usługi - 30,00
Łączna liczba punktów - 100
Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zatwierdził:
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
/-/ Hanna Konieczna

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje że w miesiącu grudniu 2019 r. wypłata:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH(zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) nastąpi w terminie od 20-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nastąpi w terminie od 23-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Data publikacji: 2019-12-02


Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06.11.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2019-11-26

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta)
w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


ZAMAWIAJĄCY:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: opsponiec@o2.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl
TRYB ZAMÓWIENIA:POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)
RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI
MIEJSCE PUBLIKACJI:strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ:Formularz oferty wraz z oświadczeniami
Projekt umowy
SPORZĄDZIŁA:Jolanta Ostach
ZATWIERDZIŁ:Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

PONIEC, 26 LISTOPAD 2019 R.


CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE


1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o - wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, tj. 750 000 euro.
2. MATERIAŁY ZAWIERAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ lub specyfikacja, w tym załączniki: formularz oferty, wzory oświadczeń oraz projekt umowy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9 - usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.
3) Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.);
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone - ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 6.000 godzin rocznie.
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zasady przyznawania i zakres świadczenia usług oraz zasady odpłatności za usługi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu na podstawie art. 50 i art. 96 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXXV/291/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
- zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
- ubieranie osób wymagających opieki,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza

b) czynności gospodarcze:
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
- przygotowanie posiłków oraz karmienie,
- przynoszenie obiadów ze stołówki,
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
- sprzątanie,
- pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
- drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
- zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
- pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
- inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
Zasady realizacji usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
b) Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
c) Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
d) W przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę W tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
e) Wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
f) Każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.

CZĘŚĆ II - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia należy zrealizować w 2020 roku, tj. w dniach od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ III - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) spełnienia łącznie następujących warunków (art. 138p ustawy Pzp):
- celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zdrowotna integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
- struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
- w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie usług opiekuńczych wykonywane w czasie ciągłym min. 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde;
- Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował min. 8 osobami posiadającymi minimum podstawowe wykształcenie i ukończony kurs związany ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz min. 1 rok stażu pracy;

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w niniejszej części SIWZ zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszej części SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić pkt II w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania).
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te świadczą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa pkt 4 ppkt 2) lit. c, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit c.
5) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

CZĘŚĆ IV - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA


8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 ppkt 5.
9. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej, dokument określony muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w niniejszym punkcie.
2) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; niezbędne jest załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.
2) Wykaz osób, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika, stanowiska, rodzaj umowy, kwalifikacji zawodowych (nazwy szkoły, kierunki, specjalności, tytułu/zawodu, miejscowości i roku ukończenia oraz innych kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, np. kursów), stażu pracy i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca musi oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, jeżeli przepisy odrębne nakładają taki obowiązek.
3) Oświadczenie, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 138p ust. 1 ustawy Pzp.
4) Z powyższych dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 138o ust. 4 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w niniejszej części SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
i dokumenty.

CZĘŚĆ V - DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia wstępnie potwierdzające:
a) brak podstaw wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
3) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ZUS - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
4) Wykaz usług - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
5) Wykaz osób - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
6) Oświadczenie, że spełnia warunki art. 138p ust. 1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie dostępności dokumentu w formie elektronicznej.
8) Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

18. POSTAĆ OFERTY
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, umożliwiała wpięcie do akt sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
4) Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny być przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 (jedną) ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu).
2) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana wg wzoru:


Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


Nie otwierać przed 10 grudnia 2019 r. godz. 14.003) W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.
4) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.
20. OFERTY WSPÓLNE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna - art. 23 ustawy - składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać, co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.

21. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszej części SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ VI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


22. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

CZĘŚĆ VII - INFORMACJE O OFERTACH I WADIUM25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
27. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

CZĘŚĆ VIII - TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT28. Oferty należy składać nie później niż do 10 grudnia 2019r. do godziny 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
29. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data i godzina wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
30. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.
31. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2019 r. o godzinie 14.15 w pokoju nr 4 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

CZĘŚĆ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY32. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
1) Podstawą obliczenia ceny oferty dla całego zakresu zamówienia, tj. 12 miesięcy, od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu cen za jedną roboczogodzinę w przypadku usług opiekuńczych .
2) Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Kalkulację należy obliczyć przy założeniach dotyczących ilości:
usług opiekuńczych - ok. 6 000 godzin/rocznie;
4) Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (netto).

CZĘŚĆ X - KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY33. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
34. Opis sposobu oceny oferty:
1) Punkty w kryterium Cena brutto za godzinę usług opiekuńczych liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy złożonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
2) Punkty za kryteria przyznawane będą według poniższych zasad:

Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%
Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi - spośród badanych ofert) x 100% x 30%
3) Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 34 ust.1) i ust.2). Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
4) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria.
35. Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
36. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
37. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
38. Badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
39. Badaniu będzie podlegać tylko oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
40. Zamawiający zbada, czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz dokona badania ich treści, formy i terminu wydania (aktualności).
41. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
42. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe w tej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
43. O unieważnieniu postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XI - FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY44. Zamawiający zamieści informację, o której mowa w art. 138o ust. 4 Pzp, na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl.
45. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
46. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
47. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności;
48. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy) i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
CZĘŚĆ XII - SPOSÓB POROZUMIENIAWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

49. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
50. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się :
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.);
3) za pośrednictwem posłańca;
4) za pośrednictwem faksu;
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
51. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
1) adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec;
2) faks: 65 5731318;
3) email: opsponiec@o2.pl.
52. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że informacja/pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
53. Wykonawca zobowiązany jest podać adres email w Formularzu Oferta Załącznik Nr 1 do SIWZ, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda adres email. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego adresu email, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy adres email, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
54. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Jolanta Ostach

CZĘŚĆ XIII - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA55. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszej części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
56. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres email opsponiec@o2.pl.
57. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
58. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
59. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

CZĘŚĆ XIV - INFORMACJE DODATKOWE60. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO - klauzula informacyjna dotyczy w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
61. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel.65 5731318, email: opsponiec@o2.pl;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest możliwy poprzez: tel. 607 753 475, email: daneosobowe24h@wp.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze w 2020 roku prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Opracowała:
Jolanta Ostach
Zatwierdzono:
Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poniecu

CZĘŚĆ XV - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz usług
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1
8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej
9. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy

Załączniki:

 1. zalacznik_nr_1 (plik odt 21KB)
 2. zalacznik_nr_2 (plik odt 22KB)
 3. zalacznik_nr_3 (plik odt 20KB)
 4. zalacznik_nr_4 (plik odt 18KB)
 5. zalacznik_nr_5 (plik odt 21KB)
 6. zalacznik_nr_6 (plik odt 19KB)
 7. zalacznik_nr_7 (plik odt 21KB)
 8. zalacznik_nr_8 (plik odt 15KB)
 9. zalacznik_nr_9 (plik odt 22KB)

Punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin

Data publikacji: 2019-11-07
Nabór partnera do realizacji projektu w ramach 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Data publikacji: 2019-11-06

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

I. Cel projektu:
Wsparcie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które mają wspomóc opiekunów dzieci do podjęcia aktywności zawodowej.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w stworzeniu wniosku o dofinansowanie i w realizacji projektu.

III. Typy działań przewidziane do realizacji:
1) tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej);
2) dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi być Podmiotem ekonomii społecznej.

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie projektów opieki dla dzieci do lat 3.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
b) Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec z dopiskiem: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 27.11.2019 roku.
Informacje: opsponiec@o2.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Poniec, dnia 06.11.2019 r.

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców

Data publikacji: 2019-08-30

Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 2019-07-29

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Informacja - Świadczenie wychowawcze

Data publikacji: 2019-07-09

logo

Adres mailowy, z którego będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz dobry start

Data publikacji: 2019-07-08

Informacje o przyjęciu wniosku i przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyznaniu świadczenia Dobry Start 300+ będą wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej noreply@poniec.opsinfo.pl.
Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. maile nie odpowiadać.

Nabór partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 2019-06-28

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: rozszerzenia działalności klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Poniec.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta i Gminy Poniec przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji
1) projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą,
2) projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
3) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
4) projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
5) projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
c) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max. 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max. 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max. 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań;
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+;
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
b) Na podstawie decyzji Kierownika OPS w Poniecu zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Kierownika OPS w Poniecu nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec z dopiskiem: Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 19.07.2019 roku.

Informacje email: opsponiec@o2.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Poniec dnia 28.06.2019 r.

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Data publikacji: 2019-06-11


CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
w ramach realizowanego Projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizacji projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec utworzyło Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Centrum będzie świadczyć następujące usługi:

 • Miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.

 • Szkolenia dla grupy 30 opiekunów faktycznych.

 • Spotkanie grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń.

 • Wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

 • Dyżury pracowników socjalnych.

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych otwarta 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Klubu Seniora.
 • Od 1 lipca 2019 r. dyżury w Centrum Wsparcia będą pełnić pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. Opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać:

 • informacje na temat źródeł wsparcia;

 • pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

 • wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.
 • Punkt wsparcia jest zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu - w Klubie Seniora i czynny będzie w każdy poniedziałek i środę w następujących godzinach:
  Poniedziałek 14.00 - 16.00
  Środa 13.00 -15.00

  Zachęcamy opiekunów faktycznych do korzystania z usług Centrum Wsparcia.

  Świadczenie DOBRY START 2019/2020

  Data publikacji: 2019-06-10

  logo

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane :
  - elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,
  - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w godzinach pracy Ośrodka.

  Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

  TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:
  Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

  Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

  PAMIĘTAJ, ŻE:
  Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r.

  UWAGA!!!
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2019 r.

  PAMIĘTAJ!!!
  Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2019 r.

  W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.
  Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start w miesiącu lipcu 2019 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w wersji papierowej.

  Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

  Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w zakładce DRUKI.

  Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

  Data publikacji: 2019-06-10

  Komórka Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że:

  Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego(przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line),
 • funduszu alimentacyjnego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line)

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Od dnia 01 sierpnia 2019 r. będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • funduszu alimentacyjnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Podczas składania wniosku pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych danych:
  - nr PESEL członków rodziny,
  - nr konta bankowego,
  - rodzaju oraz danych adresowych szkoły do której uczęszcza dziecko.

  Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r.

  Data publikacji: 2019-06-03

  logo

  od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

  Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  - od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

  - od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

  Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

  Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

  Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

  Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
  - w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  - we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  - w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  - w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  - w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

  Informacja o zmianie oświadczenia o niesamodzielności

  Data publikacji: 2019-04-10  Szanowny/a Panie/i,

  Informujemy, że w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pt: Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec nr RPWP.07.02.02-30-0092/17, którego jest Pan/Pani uczestnikiem z dniem 5 kwietnia 2019 r. uległo zmianie oświadczenie o niesamodzielności, jakie podpisywali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.  Zaktualizowane oświadczenie znajduje się w załączniku.

  Z poważaniem,

  /-/ Hanna Konieczna

  Załączniki:

  1. Oświadczenie o niesamodzielności (plik pdf 544KB)

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

  Data publikacji: 2019-03-08

  Poniec, dnia 08-03-2019 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krobska 45a
  64-125 Poniec

  I-ZP.252.1.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV


  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie Pzp, Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pt: "Nie jesteśmy sami -kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich" w zakresie część IV "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" wybrano ofertę:


  Spółdzielni Socjalnej ARKA
  Ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń


  Cena oferowana: 27.500,00 zł netto
  Cena oferowana: 27.500,00 zł brutto

  Uzasadnieniem wyboru oferty jest uzyskanie najwyższej liczby punktów wg określonego kryterium oceny ofert: kryterium cena-60%, doświadczenie-40%.
  W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.
  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ww. ustawy.


  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena oferty netto
  (waga 60%)

  Doświadczenie
  (waga - 40%)

  Suma punktów

  1.

  UNIFUND Sp. z o.o.
  Os. Bohaterów Września 1a/c
  31-620 Kraków

  OFERTA ODRZUCONA

  2.

  Spółdzielnia Socjalna ARKA
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń

  27.500,00zł.
  60 pkt

  od 201 godzin usług i więcej
  - 40 pkt

  100 pkt


  Odrzucono 1 ofertę:

  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

  W dniu 21 lutego 2019r. zamawiający wezwał Wykonawcę - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji usług asystenckich na poparcie wcześniej złożonych oświadczeń w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Korespondencja z firmy UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w dniu 28.02.2019r. o godzinie 11.29 ( została dostarczona przez listonosza).

  Zatem wykonawca przedstawił dokument dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wymaganych w niniejszym postępowaniu tylko nie w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 5 posiadanie osób zdolnych do wykonania usługi)-art.24 ust.1 pkt 12 w związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu.

  Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni tj. 13.03.2019r od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku ze sposobem zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Kierownik

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Poniecu

  mgr Hanna Konieczna

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Data publikacji: 2019-03-04

  Poniec, dnia 04-03-2019 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krobska 45a
  64-125 Poniec


  I-ZP.252.1.2019

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie Pzp, Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) Nie jesteśmy sami -kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich

  1) w części 1 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 52,17 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 92,17 pkt.

  Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
  W przypadku części 1 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2) w części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 54,55 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 94,55 pkt.

  Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
  W przypadku części 2 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3) w części 3 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
  Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 55,81 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 95,81 pkt.

  Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
  W przypadku części 3 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Kierownik

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Poniecu

  mgr Hanna Konieczna

  Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - WRPO V - dla osób powyżej 30 roku życia

  Data publikacji: 2019-02-28


  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)".

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.03.2019 r. (do odwołania).

  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 30 rok życia, bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  - osoby długotrwale bezrobotne,
  - kobiety,
  - osoby z niepełnosprawnościami,
  - osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),
  - osoby w wieku 50 lat i więcej.

  STAŻE
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku - 57 osób (43 kobiety, 14 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209

  SZKOLENIA
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku - 30 osób (12 kobiet, 18 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek - Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102

  PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku - 40 osób (15 kobiet, 25 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska - Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

  Koordynator projektu: Paulina Dudek - Specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40.

  Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - POWER V - dla osób do 29 roku życia

  Data publikacji: 2019-02-28


  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (osoby, które nie ukończyły 30 roku życia) zarejestrowane w PUP w Gostyniu do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)". Osoba chcąca wziąć udział w projekcie nie może się kształcić w trybie stacjonarnym oraz szkolić.

  PUP w Gostyniu od dnia 15.02.2019 r. (do odwołania) przyjmuje wnioski w ramach aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków UE:

  STAŻE
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209

  SZKOLENIA
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek - Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, II piętro, pok. nr 102

  PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska - Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
  Kwota dofinansowania: do 16.000 zł brutto
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

  Data publikacji: 2019-02-21

  Poniec, dnia 21.02.2019 r.

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora, została wybrana:

  Pani Monika Ferens, zam. Janiszewo.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Monika Ferens spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Monika Ferens posiada doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Klubu Seniora.

  Protokół z otwarcia ofert

  Data publikacji: 2019-02-19  Poniec, dnia 18-02-2019 rok

  Znak sprawy: I-ZP.252.2019-02-18

  Protokół
  z otwarcia ofert w dniu 18-02-2019r. o godz. 10.15

  w sprawie:
  realizacji zamówienia publicznego Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. W dniu 18-02-2019r. o godzinie 10.15 w pokoju otwarcia ofert w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 3/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 30-01-2019r. w składzie :
  Karina Mietlińska - Przewodniczący Komisji
  Beata Jankowiak - Członek Komisji
  Jolanta Ostach - Sekretarz Komisji

  Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ( 31-01-2019r. ) do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu oraz BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu .

  2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował jakie kwoty przeznaczył na realizację zamówienia i tak:
  I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
  II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
  III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
  IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r. - 27.500,00zł.

  4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 18-02-2019r. w pokoju otwarcia ofert w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.

  5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące dane:
  nazwę i adresy Wykonawców,
  cenę ofertową.

  6. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
  I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.

  Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
  1 godz. usługi netto
  PodatekCena za
  1 godz. usługi brutto
  Łączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
  1.UNIFUND SP. Z O.O.
  Os. Bohaterów Września 1A/C
  31-620 Kraków
  23,00 złzwolniony23,00 zł80.960,00 złzwolniony80.960,00 zł
  2.Spółdzielnia Socjalna ARKA
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń
  20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


  II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.  Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
  1 godz. usługi netto
  PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
  1.UNIFUND SP. Z O.O.
  Os. Bohaterów Września 1A/C
  31-620 Kraków
  22,00 złzwolniony22,00 zł77.440,00 złzwolniony77.440,00 zł
  2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń
  20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


  III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.  Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
  1 godz. usługi netto
  PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
  1.UNIFUND SP. Z O.O.
  Os. Bohaterów Września 1A/C
  31-620 Kraków
  21,50 złzwolniony21,50 zł75.680,00 złzwolniony 75.680,00 zł
  2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń
  20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


  IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.  Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
  1 godz. usługi netto
  PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
  1.UNIFUND SP. Z O.O.
  Os. Bohaterów Września 1A/C
  31-620 Kraków
  24,50 złzwolniony24,50 zł26.950,00 złzwolniony 26.950,00 zł
  2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń
  25,00 złzwolniony25,00 zł27.500,00 złzwolniony27.500,00 zł


  7. Zamawiający przypomina, że Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Protokołowała: Jolanta Ostach

  Zatwierdził: Hanna Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

  REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIORA

  Data publikacji: 2019-02-19


  w ramach realizowanego Projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
  W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu prowadzi rekrutację uczestników do Klubu Seniora.
  W Klubie Seniora będą organizowane:
  - warsztaty zajęciowe - rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach,
  - gimnastyka rekreacyjna - m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup,
  - spotkania z lekarzami - pogadanki tematyczne,
  - wyjścia do kina/teatru/na basen,
  - biblioteczka seniora - regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub,
  - kącik telewizyjny.

  Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

  Zapraszamy!

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec,
  telefon: 65 57 31 318

  Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

  Data publikacji: 2019-02-11

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od m-ca lutego br. w gminie Poniec działa Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, w którym przyjmuje terapeuta.

  Punkt konsultacyjny mieści się w budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, ul. Krobska 45a (wejście od strony Ośrodka Zdrowia) i czynny jest w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. od 18.00 do 20.00.

  Skorzystanie z porady terapeuty jest bezpłatne.
  Wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do terapeuty w dniu otwarcia Punktu lub telefonicznie pod nr 601-250-313.
  Można też zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu telefonicznie (nr tel. 65/5731318) lub osobiście w celu wcześniejszego umówienia spotkania.


  Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

  Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
  - Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
  - Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień.
  - Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  - Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  - Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  - Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia (rozwoju osobistego), grupach AA.
  - Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  - Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Data publikacji: 2019-01-31

  Ogłoszenie nr 509046-N-2019 z dnia 2019-01-31 - treść w załączeniu

  Załączniki:

  1. zał. nr 1 formularz ofertowy (plik doc 94KB)
  2. zał. nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków (plik doc 41KB)
  3. zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik doc 40KB)
  4. zał. nr 4 grupa kapitałowa (plik doc 34KB)
  5. zał. nr 5 wykaz osób skierowanych do swiadzcenia usług (plik doc 39KB)
  6. zał. nr 6 umowa uslugi opiekuńcze (plik doc 60KB)
  7. zał. nr 7 umowa-uslugi asystenckie (plik doc 58KB)
  8. zał. nr 8 Karta usług opiekuńczych (plik doc 43KB)
  9. Zał. nr 9 Karta Asystent (plik doc 43KB)
  10. zał. nr 10 dziennik usług opiekunczych (plik doc 39KB)
  11. zał. nr 11 dziennik usług asystenckich (plik doc 59KB)
  12. zał. nr 12 kontrakt trójstronny (plik doc 448KB)
  13. swiz (plik odt 104KB)
  14. Treść Ogłoszenia (plik docx 29KB)

  REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH

  Data publikacji: 2019-01-24

  w ramach realizowanego Projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
  Celem projektu jestrozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i/ lub niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
  - osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
  - osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną.
  Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, telefon: 65 57 31 318

  Nabór na stanowisko kierownika Klubu Seniora

  Data publikacji: 2019-01-14  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  ogłasza nabór na stanowisko pracy - KIEROWNIKA KLUBU SENIORA


  Stanowisko finansowane w ramach projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec nr RPWP.07.02.02-30-0092/17

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę - 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie), tj. umowa równoważna czasowo ½ wymiaru etatu wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu (orientacyjnie: 9:00 - 13:00)

  Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r.

  Liczba etatów: 0,5

  Miejsce pracy: Poza siedzibą pracodawcy - w Klubie Seniora zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

  I. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Prawo jazdy kat. B.
  7. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
  8. Posiadanie:
  - wykształcenia minimum średniego,
  - ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności - kurs powinien przygotować do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu akceptuje kursy odbyte w formie e-learningowej. Dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio przed podjęciem pracy w OPS w Poniecu).
  - wysokich umiejętności interpersonalnych,
  - wysokiego poziomu empatii.

  II. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
  b) mile widziana znajomość lokalnej społeczności
  c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
  d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, kultura osobista
  e) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi
  f) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

  III. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
  1) empatia
  2) komunikatywność
  3) odpowiedzialność
  4) kreatywność
  5) obowiązkowość
  6) rzetelność
  7) zdolności organizacyjne

  IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Zakres pracy Kierownika Klubu Seniora obejmuje w szczególności:

  1. Organizację pracy Klubu Seniora.
  2. Diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu.
  3. Opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora.
  4. Zapisy chętnych na poszczególne zajęcia.
  5. Nadzorowanie realizacji warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników.
  6. Organizację wyjść/wyjazdów do kina/teatru.
  7. Zakup poczęstunku na zajęcia.
  8. Prowadzenie biblioteczki seniora, w tym zakup pozycji książkowych.
  9. Naukę obsługi komputera, pomoc np. w szukaniu informacji, drukach pism urzędowych czy wzorów dokumentów.
  10. Organizację grup samopomocowych w Klubie.
  11. Organizację przedstawień, pokazów dla uczestników Klubu, (np. organizacja pokazów tanecznych, występów przedszkolnych, które oglądaliby seniorzy).
  12. Współpracę z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu.
  13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych objętych wsparciem w ramach projektu (wypożyczalnia mieścić się będzie przy Klubie Seniora).
  14. Prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji działalności Klubu Seniora zgodnie z wzorami przekazanymi przez Pracodawcę.
  15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

  V. Wymagane dokumenty:
  a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  b) List motywacyjny.
  c) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  d) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  e) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  VI. Postępowanie rekrutacyjne:

  Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

  Data publikacji: 2018-12-31

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

  Pani Aneta Wojtyczka, zam. Bojanowo.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Aneta Wojtyczka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Aneta Wojtyczka posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.


  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  /-/ Hanna Konieczna

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Data publikacji: 2018-12-17

  Poniec 17.12.2018 r.

  OPS.252.2.2018


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
  a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:


  Spółdzielnia Socjalna ARKA ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:
  - usługi opiekuńcze -19,50zł


  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00
  Liczba punktów w kryterium wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących usługi - 30,00
  Łączna liczba punktów - 100

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę.


  Zatwierdził:
  Kierownik
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  /-/ Hanna Konieczna

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Data publikacji: 2018-11-28

  ZAMAWIAJĄCY:

  Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
  dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:
  Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
  w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
  a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także
  w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
  ZATWIERDZIŁ:
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu: Hanna Konieczna
  Zamówienie nr OPS.252.2.2018


  Poniec, dnia 28 listopada 2018 r.

  I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
  Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec, tel. nr (065) 57 31 318 e-mail: opsponiec@o2.pl , www.poniec.opsinfo.pl Godziny urzędowania: poniedziałki: 8:00-16:00, wtorek- piątek: 7:00-15:00.

  II. Tryb udzielania zamówienia i inne.
  2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986).
  2.2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
  2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
  2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  III. Opis przedmiotu zamówienia.
  3.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Świadczenie usług opiekuńczych dla około 20 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania' zamówienia wyniesie około 5.200 godzin rocznie.
  3.3. Zakres świadczonych usług obejmuje czynności:
  a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
  zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
  ubieranie osób wymagających opieki,
  zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
  pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza
  b) czynności gospodarcze:
  zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
  przygotowanie posiłków oraz karmienie,
  przynoszenie obiadów ze stołówki,
  utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
  sprzątanie,
  pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
  drobne przepierki itp.
  c) czynności opiekuńcze:
  zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
  załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
  pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
  pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
  inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
  3.4. Zasady realizacji usług opiekuńczych:
  usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
  Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
  Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
  w przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę - w tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
  wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
  każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.
  3.5. Szacunkowa ilość osób korzystających z usług opiekuńczych: około 20 ( dwadzieścia).
  3.6. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami pracy (wzór karty pracy stanowi załącznik do postępowania) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca.
  Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, NIP 696-17-49-593, natomiast jako odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec. Faktura ma być dostarczana na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Poniecu decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.
  3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.: personelem posiadającym odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad podopiecznymi - zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do zapytania, w ilości gwarantującej realizację zadania/ nie mniej niż 6 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
  3.8. W/w osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego upoważnioną w obecności pracownika socjalnego właściwego dla danego rejonu pracy socjalnej. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
  3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującego rodzaju dokumentacji:
  1. odrębnie dla każdej osoby objętej usługami - ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności oraz podpis-osoby objętej opieką potwierdzający fakt wykonania zadania przez realizującego usługi,
  2. wykaz ilości wykonanych godzin usług sporządzony na podstawie potwierdzonych kart pracy przez podopiecznych, stanowiący protokół sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy, a potwierdzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zawierający I.p., nazwisko i imię świadczeniobiorcy, jego adres, ilość godzin zleconych dziennie, procent odpłatności za 1 godzinę, odpłatność świadczeniobiorcy za 1 godzinę usługi, ilość godzin świadczonych w miesiącu, koszty ponoszone przez OPS i indywidualną odpłatność świadczeniobiorcy. Protokół powinien być zgodny z wystawianą przez Wykonawcę fakturą.

  IV. Termin wykonania zamówienia.
  Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
  5.1. Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
  1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
  4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
  8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
  5.2. Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w odpisie z właściwego rejestru, w przedmiocie działalności gospodarczej posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania” (dział nr 88) albo jej grupie, klasy bądź podklasy.
  2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jest jako 1 realizowana lub zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie niższej niż 50. 000 zł brutto. Powyższe oznacza, że wartość usług nie może być sumowana w celu osiągnięcia kryterium 50.000 zł. Aby wykazać spełnienie tego warunku należy przedłożyć rekomendacje podmiotu, u którego zrealizował usługę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
  5.3. Nadto Wykonawca zobligowany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł, przez cały okres zawartej umowy.
  5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów.
  5.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia”.
  5.6. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
  1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt. 5.1;
  2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt .5.2.
  Do oferty należy załączyć również:
  3. Formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
  4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru, jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji z aktualnego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  W przypadku złożenia oferty wspólnej: partnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
  5.7 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy.
  5.8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  5.10. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
  5.11. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą odrzuceniu.
  5.12. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
  1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków w nim wskazanych,
  2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
  3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.


  VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
  6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
  6.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane pocztą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej: opsponiec@o2.pl
  6.4 Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
  6.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  6.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji będzie się uważać, że dowód wysłania poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania.
  6.7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jolanta Ostach
  6.8. Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie Wykonawcy wnoszącemu pytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
  3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia bez rozpoznania,
  6.9. Modyfikacja treści ogłoszenia:
  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia.
  2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  6.10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i jej załączników.
  3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
  5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  6.11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  VII. Termin związania ofertą.
  7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
  8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
  8.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
  8.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
  8.4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
  8.5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
  8.6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
  8.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
  8.8.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres; ,nazwa Zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania – „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta ) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku” Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2018 r., przed godz. 11:00.
  8.9.Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W obu przypadkach pierwsze oferty pozostają u Zamawiającego bez otwierania.
  8.10. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „Za zgodność z oryginałem”.
  8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
  8.12. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  8.12.1. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
  8.12.2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności:
  a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
  c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
  d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.
  8.12.3. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, równolegle zostanie zawarta między stronami umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  IX. Miejsce oraz termin składania ofert.
  9.1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec do 13 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
  9.2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
  Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP
  9.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania w momencie ich złożenia.
  9.4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. Pozostałe oferty zostaną w aktach Zamawiającego z adnotacją w formie daty i godziny złożenia.

  X. Opis sposobu obliczenia ceny.
  10.1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  10.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych, gdzie Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub całość zamówienia.
  10.3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
  10.4. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, koszty dowozu, itp.
  10.5. Zaakceptowana cena jednostkowa netto będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny przez cały okres trwania umowy.
  10.6. Przy ustalaniu ceny – jeżeli dotyczy - należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).
  10.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1) oczywiste omyłki pisarskie,
  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  XI. Kryteria oceny oferty.
  11. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem, a z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym ogłoszeniem,
  2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
  3) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
  11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert:
  1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
  2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
  11.2.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  11.2.2. W trakcie oceny ofert przyznawane są punkty w powyższych kryteriach, za każde z osobna, według następujących zasad:

  a. Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
  wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%

  b. Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
  usługi ( max 30%):
  wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%

  11.2.3. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 11.2.2. a i b. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
  11.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
  11.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
  11.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.

  XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www oraz bezpośrednio odrębnym pismem wykonawcę.
  12.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w swojej siedzibie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
  12.3. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem i wiadomością e-mail.
  12.4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
  12.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
  12.6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie elementów opisu kwoty wynagrodzenia, konkretyzacji dokumentu księgowego w zależności od statusu Wykonawcy oraz oznaczenia zamawiającego w związku z wejściem w życie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w gminie Poniec i jej jednostkach budżetowych.

  XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
  13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
  13.2. Treść istotnych dla stron postanowień, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 2.
  13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
  13.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).
  13.5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  XIV. Unieważnienie postępowania
  14. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
  4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie, niepodlegającej unieważnieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie www.

  XV. Odwołania
  Rozstrzygnięcie wskazane przez Zamawiającego jest ostateczne, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania.

  XVI. Załączniki.
  1) załącznik nr 1 Formularz oferty,
  2) załącznik nr 2 – Wykaz istotnych postanowień umownych;
  3) załącznik nr 3 - karty pracy,
  4) załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy.
  Wszystkie załączniki znajdują się niżej w niniejszym pliku wraz z ogłoszeniem.

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków (plik doc 22KB)
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy Poniec usługi opiekuńcze 2019 (plik DOC 34KB)
  3. Załącznik nr 2 projekt umowy (plik doc 34KB)
  4. załącznik nr 3 usługi opiekuńcze Poniec karta pracy (plik doc 35KB)

  Nabór na stanowisko asystenta rodziny

  Data publikacji: 2018-11-19

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  ogłasza nabór na stanowisko pracy
  ASYSTENTA RODZINY


  Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowym - 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), tj. umowa równoważna czasowo pełnemu wymiarowi jednego etatu wykonywana w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.
  Okres zatrudnienia: od stycznia 2019 r.
  Liczba etatów: 1
  Miejsce pracy:
  Praca z rodziną na terenie miasta i gminy Poniec, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

  1. Wymagania konieczne:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) nieposzlakowana opinia,
  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  f) posiadanie:
  - wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  lub
  - wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną
  lub
  - wykształcenia średniego i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
  g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
  h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

  2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
  b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
  c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
  d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
  e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
  f) umiejętność współpracy w zespole
  g) odporność na sytuacje stresowe
  h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
  i) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu
  j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

  3. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
  a) empatia
  b) komunikatywność
  c) odpowiedzialność
  d) kreatywność
  e) obowiązkowość
  f) rzetelność
  g) zaangażowanie i odporność na stres
  h) zdolności organizacyjne

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
  - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
  - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
  - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
  - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
  - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

  5. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  6. Postępowanie rekrutacyjne:
  Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl

  Kierownik OPS w Poniecu
  /-/ Hanna Konieczna
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)

  Data publikacji: 2018-09-14

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)

  Załączniki:

  1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV) (plik pdf 322KB)

  Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - Świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +)

  Data publikacji: 2018-06-28

  logo

  Komórka Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że:

  Od dnia 01 lipca 2018 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do:
  - świadczenia wychowawczego 500+ (za pośrednictwem bankowości elektronicznej),
  - zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line),
  - funduszu alimentacyjnego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, ePUAP on-line, PUE ZUS on-line)
  na okres zasiłkowy 2018/2019.

  Od dnia 01 sierpnia 2018 r. będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:
  - świadczenia wychowawczego 500+,
  - zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  - funduszu alimentacyjnego,
  - specjalnego zasiłku opiekuńczego

  na okres zasiłkowy 2018/2019.

  TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
  - od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.;
  - od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r.;
  - od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.;
  - od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego od miesiąca listopada 2018 r. następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.;
  - od 01.12.2018 r. do 31.01.2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia od miesiąca złożenia wniosku następuje do 28 lutego 2019 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
  - od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc listopad 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r.;
  - od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.;
  - od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego 2019 r.

  Podczas składania wniosku pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych danych:
  - nr PESEL członków rodziny,
  - nr konta bankowego,
  - rodzaju oraz danych adresowych szkoły do której uczęszcza dziecko.

  Świadczenie DOBRY START

  Data publikacji: 2018-06-28

  logo

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane :
  - elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,
  - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w godzinach pracy Ośrodka.

  Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

  TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:
  Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

  Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

  PAMIĘTAJ, ŻE:
  Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2018 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r.

  UWAGA!!!
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2018 r.

  NA KOGO PRZYSŁUGUJE:
  Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
  1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  KTO, MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ:
  - rodzice (matka lub ojciec),
  - opiekun faktyczny,
  - opiekun prawny
  raz w roku na dziecko;

  PAMIĘTAJ!!!
  Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2018 r.

  UWAGA!!!
  NA KOGO NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE:
  Świadczenie Dobry Start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu,ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Ponadto nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, tj. oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  KWOTA ŚWIADCZENIA:
  Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko.

  USTALANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA:
  Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji.

  INFORMOWANIE O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA:
  W przypadku, gdy Wnioskodawca poda adres poczty elektronicznej we wniosku tut. Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.
  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, tut. Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy poinformuje o możliwości odebrania od tut. Ośrodka informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start.

  Odmowa przyznania świadczenia Dobry Start kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

  W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.
  Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start w miesiącu lipcu 2018 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w wersji papierowej.

  Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.

  Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w zakładce DRUKI .

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

  Data publikacji: 2018-06-20

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

  Pani Beata Jankowiak, zam. Poniec.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Beata Jankowiak spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Beata Jankowiak posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  /-/ Hanna Konieczna

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

  Data publikacji: 2018-06-20

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

  Pani Patrycja Jańczak, zam. Kuczyna.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Patrycja Jańczak spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Patrycja Jańczak posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  /-/ Hanna Konieczna

  Nabór na stanowisko asystenta rodziny

  Data publikacji: 2018-06-05

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


  Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
  Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2018 r.
  Okres zatrudnienia: od czerwca 2018 r. do 31.12.2018 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach)

  1. Wymagania konieczne:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) nieposzlakowana opinia,
  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  f) posiadanie:
  - wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  lub
  - wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną
  lub
  - wykształcenia średniego i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
  g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
  h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

  2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
  b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
  d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
  f) umiejętność współpracy w zespole,
  g) odporność na sytuacje stresowe,
  h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
  i) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,
  j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

  3. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
  a) empatia
  b) komunikatywność
  c) odpowiedzialność
  d) kreatywność
  e) obowiązkowość
  f) rzetelność
  g) zaangażowanie i odporność na stres
  h) zdolności organizacyjne

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
  - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
  - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
  - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
  - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
  - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
  Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w różnych godzinach dnia, między godziną 900 a 2000, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 900 a 2000 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonych wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę w różnych godzinach dnia od poniedziałku do piątku .

  5. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  6. Postępowanie rekrutacyjne:
  Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl

  Poniec, dnia 04 czerwca 2018 r.

  Informacja w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu

  Data publikacji: 2018-05-30

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel. 655731318, e-mail: opsponiec@o2.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobwe24h@wp.pl.
  3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

  Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

  Data publikacji: 2018-05-08

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny.


  I. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) poprzez spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  Kandydat, który ubiega się o stanowisko pracownika socjalnego na podstawie pkt c) musi udokumentować - okazać - suplement dyplomu, z którego będzie jasno wynikało, iż w toku realizacji studiów na wyżej wymienionych kierunkach zrealizował wymagane przedmioty i praktyki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2012 r. poz. 486 z późn. zm.),
  d)posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
  Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce ,,pomoc społeczna’’, ,,interpretacje wybranych przepisów.
  e) osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.
  f) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  g) osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
  h) osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  i) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  6. Prawo jazdy kat. B.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność współpracy w zespole.
  2. Dyspozycyjność.
  3. Odpowiedzialność.
  4. Kreatywność.
  5. Umiejętność zorganizowania pracy własnej.
  6. Wysoka kultura osobista.
  7. Znajomość programu SYGNITY w zakresie pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych.

  III. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
  1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
  2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
  3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
  4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk społecznych.
  5. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
  6. Zawieranie kontraktów socjalnych.
  7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
  8. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych.
  10. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  11. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw.
  12. Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia wychowawcze.
  13. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.
  14. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań.
  15. Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami.
  16. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
  17. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
  18. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych.

  IV. Warunki pracy:
  - miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
  - praca w pełnym wymiarze czasu pracy
  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę

  V. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Dokument potwierdzający tożsamość - kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 30 maja 2018 r.

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

  Data publikacji: 2018-05-08

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.


  I. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wykształcenie wyższe.
  3. Znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  4. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows.
  5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Nieposzlakowana opinia.
  10. Prawo jazdy kat. B.
  11. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, w szczególności w ośrodku pomocy społecznej.
  2. Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem
  3. Bardzo dobra znajomość programu SYGNITY - modułu FA i SW.
  4. Umiejętność współpracy w zespole.
  5. Dyspozycyjność.
  6. Odpowiedzialność.
  7. Kreatywność.
  8. Wysoka kultura osobista.

  III. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
  1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie ww. świadczeń.
  3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń oraz metryk spraw.
  4. Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze.
  5. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.
  6. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań.
  7. Opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
  8. Planowanie potrzeb w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
  9. Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami.
  10. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
  11. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
  12. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych

  IV. Warunki pracy:
  - miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
  - praca w pełnym wymiarze czasu pracy
  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę

  V. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Dokument potwierdzający tożsamość - kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 30 maja 2018 r.


  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  Informacja o wyniku nabór na stanowiska asystentów rodziny

  Data publikacji: 2018-01-11

  Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, do zatrudnienia na podstawie umowy- zlecenia zostały wybrane dwie osoby:

  Pani Beata Jankowiak, zam. Poniec.
  Pani Magdalena Ferens, zam. Poniec.


  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Beata oraz Pani Magdalena spełniają wszystkie wymagania formalne określone w naborze, a przede wszystkim posiadają dużą wiedzę o pracy z rodziną i dziećmi oraz bogate doświadczenie w wykonywaniu pracy w charakterze asystenta rodziny.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  /-/ Hanna Konieczna

  Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

  Data publikacji: 2018-01-11

  Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.11.2017 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
  Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
  Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
  ul. Kminkowa 182e/2
  62-064 Plewiska

  Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).
  Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

  Przedłużenie terminu naboru

  Data publikacji: 2017-12-28

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż termin składania dokumentów dotyczących naboru na stanowiska asystent rodziny został przedłużony do dnia 29 grudnia 2017 r.

  Nabór na stanowiska asystentów rodziny

  Data publikacji: 2017-12-13

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór na stanowiska:
  ASYSTENTÓW RODZINY- 2-3 osoby


  Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
  Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń lub luty 2018 r.
  Okres zatrudnienia: 02.01.2018 r. lub 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach)

  1.Wymagania konieczne:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) nieposzlakowana opinia,
  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  f) posiadanie:
  - wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  lub
  - wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną
  lub
  - wykształcenia średniego i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
  g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
  h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

  2.Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
  b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
  d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
  f) umiejętność współpracy w zespole,
  g) odporność na sytuacje stresowe,
  h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
  i) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,
  j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

  3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
  a) empatia
  b) komunikatywność
  c) odpowiedzialność
  d) kreatywność
  e) obowiązkowość
  f) rzetelność
  g) zaangażowanie i odporność na stres
  h) zdolności organizacyjne

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
  - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
  - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
  - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
  - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
  - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
  Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w różnych godzinach dnia, między godziną 900 a 2000, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 900 a 2000 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonych wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę w różnych godzinach dnia od poniedziałku do piątku.

  5.Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Dokument potwierdzający tożsamość - kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.
  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  6. Postępowanie rekrutacyjne:
  Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl

  Poniec, dnia 13 grudnia 2017 r.
  /-/ Hanna Konieczna


  Nabór partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

  Data publikacji: 2017-11-30

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

  Zgodnie z art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

  I. Cel projektu:
  Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie: rozszerzenia działalności klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Poniec .
  Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

  II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
  Wsparcie merytoryczne i organizacyjne gminy Poniec przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

  III. Typy działań przewidziane do realizacji:
  1) projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
  2) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,

  IV. Wymagania wobec partnera:
  a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
  b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego.
  c) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

  V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max. 4 pkt
  b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max. 4 pkt
  c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max. 2 pkt
  VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
  a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
  b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.
  c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych (oferty podmiotów nieposiadających doświadczenia opisanego w pkt V ppk c nie będą rozpatrywane).

  VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
  a) być sporządzone w języku polskim;
  b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
  d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań;
  e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+;
  f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

  VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Ponieca.
  b) Po dokonaniu wyboru oferty przez Burmistrza zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
  c) Od decyzji wyboru Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
  d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

  IX. Sposób i termin składania ofert:
  a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64 - 125 Poniec z dopiskiem: Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.
  b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 21 grudnia 2017 r.
  Informacje telefoniczne (65)5731318

  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

  Poniec, dnia 30.11.2017

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

  Data publikacji: 2017-09-20

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

  Pani Justyna Hechmann, zam. Kobylin

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Justyna Hechmann spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa wykazała, że Pani Justyna Hechmann posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  /-/ Hanna Konieczna

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

  Data publikacji: 2017-08-11

  I. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 930 z póź. zm.) poprzez spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  Kandydat, który ubiega się o stanowisko pracownika socjalnego na podstawie pkt. c) musi udokumentować - okazać - suplement dyplomu, z którego będzie jasno wynikało, iż w toku realizacji studiów na wyżej wymienionych kierunkach zrealizował wymagane przedmioty i praktyki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2012 r. poz. 486 z póź.zm.),
  d) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
  Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce "pomoc społeczna", "interpretacje wybranych przepisów".
  e) osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.
  f) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  g) osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
  h) osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  i) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
  6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  7. Prawo jazdy kat. B.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność współpracy w zespole.
  2. Dyspozycyjność.
  3. Odpowiedzialność.
  4. Kreatywność.
  5. Umiejętność zorganizowania pracy własnej.
  6. Wysoka kultura osobista.
  7. Znajomość programu SYGNITY w zakresie pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych.

  III. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
  1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
  2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
  3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
  4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk społecznych.
  5. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
  6. Zawieranie kontraktów socjalnych.
  7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
  8. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych.
  10. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  11. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw.
  12. Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia wychowawcze.
  13. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.
  14. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań.
  15. Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami.
  16. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
  17. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
  18. Wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

  IV. Warunki pracy:
  - miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
  - praca w pełnym wymiarze czasu pracy
  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę

  V. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  4. Dokument potwierdzający tożsamość - kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

  Data publikacji: 2017-07-25

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że 1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o:
  - świadczenie wychowawcze z rządowego Programu Rodzina 500+
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
  - zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a.
  Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.
  Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku
  Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

  Przypominamy, że aby od miesiąca września 2017 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek na dojazdy należy do 08 września 2017 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.
  Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych
  (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne) !!!!!!


  STAŻ

  Data publikacji: 2017-03-27

  Pracownik na staż

  Czytaj całość publikacji "STAŻ"

  Nabór na stanowisko

  Data publikacji: 2016-12-13

  W dniu 12 grudnia br przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zgłoszonymi do konkursu na stanowisko referenta ds świadczeń wychowawczych

  Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko"

  Nowy okres świadczeniowy 2016/2017 - Fundusz Alimentacyjny

  Data publikacji: 2016-08-09

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można odbierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a od dnia 1 sierpnia 2016 r.
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 5731318.

  Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 - Świadczenia rodzinne

  Data publikacji: 2016-08-09

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a od dnia 1 września 2016 r.

  W okresie zasiłkowym 2016/2017 podstawą przy ustalaniu prawa do świadczeń będą dochody za rok 2015 przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2015 r.

  W przypadku uzyskania ulgi na dzieci w 2015 roku za rok 2014 rozliczanej na formularzu PIT/UZ należy kwotę otrzymanej z budżetu państwa części nie odliczonej od podatku ulgi na dziecko wykazać na oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok 2015.

  Przypominamy, że aby od miesiąca września 2016 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek na dojazdy należy do 09 września 2016 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne) !!!!!!

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 5731318.

  Świadczenia wychowawcze 500+

  Data publikacji: 2016-06-06

  UWAGA RODZICE !!  Macie dzieci na które przysługuje świadczenie wychowawcze 500+ .
  Nie złożyliście jeszcze wniosku na świadczenie wychowawcze 500+ ,
  to zróbcie to do 30 czerwca ,aby nie przepadły Wam świadczenia od
  1 kwietnia br.


  * Masz wątpliwości ,czy spełniasz wymogi zadzwoń pod nr tel. 65/5731318 lub 65/5731030 lub zgłoś się osobiście udzielimy szczegółowych wyjaśnień .

  Uwaga

  Data publikacji: 2016-02-18

  logo

  Czytaj całość publikacji "Uwaga"

  Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

  Data publikacji: 2016-01-04

  Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia dochodu.
  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
  Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.
  Zmiany obejmą również rodziny, które w okresie zasiłkowym 2015/2016 otrzymały decyzje odmawiające prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
  Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45A.
  Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl

  Komunikat w sprawie świadczenia rodzicielskiego

  Data publikacji: 2016-01-04

  Od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).
  Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu). Osoby takie muszą złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w terminie do 31 marca 2015 r.
  Rodzice dzieci urodzonych po 1 stycznia 2016 r. w celu ustalenia im prawa do świadczenia rodzicielskiego muszą złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub dzieci, aby otrzymać prawo do ww. świadczenia od dnia porodu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
  Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45A. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl

  Informacja o podpisaniu umowy na przygotowanie i dostawę oraz wydawanie gorących posiłków

  Data publikacji: 2015-01-02

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą "Smakuś" Ewa Walkowiak, ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec na "Przygotowanie i dostawę oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych, w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec". Umowa została podpisana w rezultacie dokonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu wyboru oferty w trybie zapytania o cenę.

  Okres zasiłkowy 2014/2015

  Data publikacji: 2014-08-12

  Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

  Czytaj całość publikacji "Okres zasiłkowy 2014/2015"

  Dodatek energetyczny

  Data publikacji: 2014-01-07

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.
  Wzór wniosku dostępny w Menu Druki.

  Termin wypłat

  Data publikacji: 2013-11-14

  Wypłaty zasiłków

  Czytaj całość publikacji "Termin wypłat "

  Godziny przyjęć wniosków

  Data publikacji: 2013-09-23

  Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od poniedziałku do piątku do godz. 14.30.

  Nabór na asystentów rodziny

  Data publikacji: 2013-05-07

  Nabór na 2 -ch asystentów rodziny

  Załączniki:

  1. Nabór na asystentów rodziny (plik doc 52KB)

  Nowe kryteria

  Data publikacji: 2012-08-28

  Nowe zarządzenie o kryteriach dochodowych

  Czytaj całość publikacji "Nowe kryteria"

  Załączniki:

  1. Nowe kryteria (plik doc 13KB)

  Komunikat Ministerstwa w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  Data publikacji: 2012-01-05

  Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

  Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
  Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r.
  Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

  Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. przysługuje pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie i realizowana będzie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące.
  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

  Komunikat przypominający o zmianach od dnia 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

  Data publikacji: 2012-01-03

  Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

  Komunikat Ministerstwa

  Data publikacji: 2011-10-10

  Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
  Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Zbiórka odzieży

  Data publikacji: 2011-05-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w dniach od 1 do 30 czerwca br poraz kolejny organizuje zbiórkę odzieży,mebli i sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
  Odzież można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Krobskiej 45a.
  Sprzęt ,meble zgłaszać telefonicznie tel. 65/5731318
  Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"