Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Piknik Integracyjny dla uczestników projektu "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2022-08-12

Czytaj całość publikacji "Piknik Integracyjny dla uczestników projektu "Klub Aktywnych w Poniecu" "

Plakat

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 12 maja 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego, dla kompletnych wniosków, które zostały złożone po dniu 31-01-2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, że informacje o przyznaniu dodatku osłonowego dla osób, które we wniosku podały adres e-mail sa wysyłane z następującego adresu: noreply@poniec.opsinfo.pl

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 5 maja 2022 r. nastąpi wypłata drugiej raty dodatku osłonowego, dla wniosków, które zostały złożone w miesiącu styczniu 2022 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2022-04-15

Pomoc Żywnościowa POPŻ

Data publikacji: 2022-04-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu kwalifikuje rodziny i osoby do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, który jest realizowany do 2022 roku.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

1.707,20 zł dochód dla osoby samotnej (776,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Stosowne oświadczenia i skierowania można odebrać w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub z pośrednictwem strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Żywność należy odbierać we własnym zakresie pod adresem:

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, plac Jana Metziga 17, 64-100 Leszno

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00, w soboty w godzinach 8:00-12:00

 

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa POPŻ"

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-03-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. nastąpi wypłata pierwszej raty dodatku osłonowego, dla wniosków, które zostały złożone w miesiącu styczniu 2022 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 173KB)
 2. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB (plik docx 171KB)
 3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 188KB)
 4. Załącznik nr 4 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 188KB)
 6. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY AOON (plik doc 272KB)
 7. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 192KB)
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 182KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 79KB)

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. ZAPYTNIE OFERTOWE (plik doc 280KB)
 2. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 193KB)
 3. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (plik doc 190KB)
 4. Załącznik nr 3 - WYKAZ DOŚWIADCZENIE JAKO OKRES REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 187KB)
 6. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 187KB)
 7. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY (plik doc 250KB)
 8. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 191KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 85KB)

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa Opieka wytchnieniowa
2. Karta pomiaru Opieka wytchnieniowa

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022"

LOGO

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 17KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23.

Załączniki:

1. Zakres czynności - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Karta zgłoszenia Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022"

LOGO

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik docx 23KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce - informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Data publikacji: 2022-03-10

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS – dodaje Nowicka.

Uchodźcy z Ukrainy
Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy właśnie wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby, będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane, również w języku ukraińskim, na stronie internetowej ZUS.

Czytaj całość publikacji "500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce - informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Pomagamy UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-01

STAŁE MIEJSCA ZBIÓREK
Dom Strażaka w Poniecu

28 luty – 5 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00

Gminne Centrum Kultury w Poniecu
poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu
poniedziałek – niedziela w godzinach 16:00 – 22:00

 

Zbiórki na terenie sołectw gminy Poniec:
Bączylas
  4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  18:00 – 20:00
Bogdanki  5 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  10:00 – 14:00
Czarkowo  3 – 4  marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  17:00 – 19:00
Drzewce  1 – 2  marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  19:00 – 20:00
Dzięczyna 6 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  14:00 – 16:00
Grodzisko 12 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  10:00 – 12:00
Janiszewo 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  14:00 – 18:00
Łęka Wielka 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  17:00 – 20:00
Miechcin 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00
Rokosowo 28 luty - 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  19:00 – 21:00
Sarbinowo 6 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  15:00 – 18:00
Szurkowo 28 luty - 1 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  8:00 – 11:00
Śmiłowo 5 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  15:00 – 17:00
Teodozewo 7 - 8 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  18:00 – 20:00
Waszkowo 10 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00
Zawada 4 marca 2022 r. świetlica wiejska w godzinach  16:00 – 18:00

Czytaj całość publikacji "Pomagamy UKRAINIE"

Pomoc dla UKRAINY

Program "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-18

Czytaj całość publikacji "Program "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Opieka wytchnieniowa

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 109KB)

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-18

Czytaj całość publikacji "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Załączniki:

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 107KB)

Wnioski o świadczenie 500+

Data publikacji: 2022-02-01

Z dniem 01-02-2022 r. rusza nabór wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od tego roku wnioski można składać tylko drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE
 • portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,
 • bankowość elektroniczną.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenie 500+"

500+

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

Data publikacji: 2022-01-26

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje o możliwości odbioru PIT-ów 11 za rok 2021 przez osoby pobierające zasiłki z PUP Gostyń w roku ubiegłym. 

Czytaj całość publikacji "Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu"

Komunikat PUP Gostyń

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 500+ na nowy okres przez ZUS

Data publikacji: 2022-01-26

1 lutego rozpocznie się nabór wniosków w rządowym programie Rodzina500plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca br. do 31 maja 2023 roku.

Wnioski będzie można składać wyłącznie ONLINE, poprzez:

 • portal emp@tia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • PUE ZUS,
 • bankość elektroniczną.

Program Rodzina 500+ będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Czytaj całość publikacji "Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 500+ na nowy okres przez ZUS"

500+

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-05

Obsługą wniosków na terenie Gminy Poniec zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu (ul. Krobska 45a - nad Biblioteką).

Dodatek osłonowy to program, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
- 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w tym roku w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe =>400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,

- gospodarstwo 2-3 osobowe =>600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe => 850/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe =>1150/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Czytaj całość publikacji "DODATEK OSŁONOWY"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY (plik pdf 1026KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-31

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek), tj. Sylwester, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie czynny do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Czytaj całość publikacji "Informacja"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2021-12-21

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o:

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 45/U2; 00-870 Warszawa

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 179.550,00 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium ofert oraz punktację:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty
[w zł brutto]
Obliczenia dla kryterium I
wskaźnik ceny
Liczba punktów uzyskana w kryterium I
-
wskaźnik ceny
[wyrażone w punktach]
Obliczenia dla kryterium II
-
wskaźnik wynagrodzenia
Liczba punktów uzyskana w kryterium II
wskaźnik wynagrodzenia
[wyrażone
w punktach]
Razem
[wyrażone
w punktach]
1.
UNIFUND SP. Z O.O.
ul. Młyńska 9/1,
31-469 Kraków
207.900,00
(28,50/33,00)
x100%x70%
60,45
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
90,45
2.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”
ul. Kolejowa 24,
63-800 Gostyń
201.600,00
(28,50/32,00)
x100%x70%
62,34
(19,70/20,00)
x100%x30%
29,55
91,89
3.
Medis24 Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/U2,
00-870 Warszawa
179.550,00
(28,50/28,50)
x100%x70%
70,00
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wnioskodawcy - Medis24 Sp. z o.o., spełnia wszystkie warunki wymagane
przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 520KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-20

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek), tj. w Wigilię, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2021-12-20

Czytaj całość publikacji "Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia"

Życzenia

Wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu grudniu 2021 r.

Data publikacji: 2021-12-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu grudniu 2021 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. w terminie od 22-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu grudniu 2021 r."

Zmiany w 500+ od stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-16

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o to świadczenie będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus rodzic dziecka, na które obecnie
nie pobiera tego świadczenia, również w przypadku urodzenia dziecka, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS-u.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w 500+ od stycznia 2022 r."

500+

Projekt „Klub Aktywnych w Poniecu” nr RPWP.07.01.02-30-0159/19

Data publikacji: 2021-12-16

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Klub Aktywnych w Poniecu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.

Czytaj całość publikacji "Projekt „Klub Aktywnych w Poniecu” nr RPWP.07.01.02-30-0159/19"

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 151KB)
 2. Regulamin (plik docx 458KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2021-12-08

Postępowanie nr : OPS.252.2.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym
pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w postępowaniu
do dnia 08-12-2021 r. do godziny 10:00 wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Cena brutto (w zł)

1.

UNIFUND SP. Z O.O.

ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków

207.900,00 zł

2.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”

uL. Kolejowa 24 , 63-800 Gostyń

201.600,00 zł

3.

Medis24 Sp. z o.o.

ul. Wronia 45/U2; 00-870 Warszawa

179.550,00 zł

Hanna Konieczna
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poniecu

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 270KB)

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2021-12-08

Postępowanie nr : OPS.252.2.2021

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy).

Hanna Konieczna
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poniecu

Załączniki:

 1. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (plik pdf 241KB)

Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Data publikacji: 2021-11-26

Czytaj całość publikacji "Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 85KB)
 2. Specyfikacja warunków zamówienia - usługi opiekuńcze (plik doc 214KB)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc 58KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykluczenie wykonawcy (plik doc 35KB)
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik doc 33KB)
 6. Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (plik doc 39KB)
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące braku podstaw wykluczenia (plik doc 38KB)
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik doc 41KB)
 9. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych usług (plik doc 35KB)
 10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (plik doc 39KB)
 11. Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (plik doc 90KB)

„Kryzysownik”

Data publikacji: 2021-10-06

Szanowni Państwo,

przekazujemy na Państwa dłonie zaproszenie w formie listu od Pani Pauliny Stochniałek - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, do pobierania i korzystania z "Kryzysownika" - przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc".

„Kryzysownik” to przewodnik dla osób doświadczających kryzysu psychicznego, ich bliskich oraz specjalistów. "Kryzysownik" ma być drogowskazem, w którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" przedstawia:

 • 10 sposobów dbania o siebie,
 • pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi,
 • krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego,
 • w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

Jako, że „Kryzysownik” w pliku PDF jest na tyle duży, że mógłby nie dotrzeć do Państwa w formie załącznika do niniejszej wiadomości, aby go pobrać zapraszamy do kliknięcia w ten link (jest tu też wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami): https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/kryzysownik/

Czytaj całość publikacji "„Kryzysownik”"

Kryzysownik

Warto się szczepić!

Data publikacji: 2021-08-25


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...