Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Data publikacji: 2021-11-26

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 85KB)
 2. Specyfikacja warunków zamówienia - usługi opiekuńcze (plik doc 214KB)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc 58KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykluczenie wykonawcy (plik doc 35KB)
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik doc 33KB)
 6. Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (plik doc 39KB)
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące braku podstaw wykluczenia (plik doc 38KB)
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik doc 41KB)
 9. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych usług (plik doc 35KB)
 10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (plik doc 39KB)
 11. Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (plik doc 90KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...