Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Projekt „Klub Aktywnych w Poniecu” nr RPWP.07.01.02-30-0159/19

Data publikacji: 2021-12-16

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Klub Aktywnych w Poniecu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.

1. Projekt jest skierowany do 65 osób (50 kobiet, 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających poniższe kryteria dostępu:

a) Status osoby zamieszkującej/ uczącej się zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Województwa wielkopolskiego, Gminę Poniec;
b) Status osoby biernej zawodowo;
c) Status osoby niepełnosprawnej (osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) – dotyczy wsparcia dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami (7 osób w projekcie);

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

1) Aktywizacja społeczna:
- Wsparcie psychologiczne: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65 UP = 130 godz.
- Wsparcie doradcy zawodowego: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65 UP =130 godz.
- Wsparcie pracownika socjalnego: I spotkanie: 3 godz./UP, kolejne spotkania: po 1 godz./UP x 14 m-cy, łącznie: 17 godz. x 65 UP = 1105 godz.
- Trening umiejętności społecznych dla 65 UP - każda z 3 grup (3 gr x 20/23 UP) weźmie udział w szkoleniu trwającym 16 godz. lekcyjnych (łącznie 48 godz. w proj.). Zajęcia po 8h/dziennie na grupę przez 2 dni (łącznie 16 godz. lekcyjnych na grupę),
- Trening umiejętności ekonomicznych dla 65 UP: każda z 3 grup (3 gr x 20/23 UP) weźmie udział w szkoleniu trwającym 16 godz. lekcyjnych (łącznie 48 godz. w proj.). Zajęcia po 8h/dziennie na grupę przez 2 dni (łącznie 16 godz. lekcyjnych na grupę),

2) Aktywizacja zdrowotna

- Indywidualne konsultacje z psychologiem - dla wszystkich 65 uczestników; śr. 2 godz./UP, łącznie 130 godz. w projekcie,
- Grupowe zajęcia z dietetykiem - dla 30 uczestników projektu; w 3 grupach po 10 osób, śr. 24 godz./grupę, łącznie 72 godz. w projekcie
- Zajęcia psychoruchowe - dla 30 uczestników projektu; zajęcia dla każdej z 2 grup oddzielnie po 2 godz./tydz. x 4 tyg./mc x 14 miesięcy, łącznie 224 godz. w projekcie

3) Wsparcie osób niepełnosprawnych (7 UP)

- Usługi rehabilitacyjne/fizjoterapia - 7 UP x śr. 60 godz. = łącznie 420 godz. w projekcie;

4) Aktywizacja zawodowa

1. - Wsparcie Animatora Pracy: 4 godz./dzień przez 14 miesięcy (w podziale na 2 grupy po 30-35 osób przez ok. 7 m-cy każda grupa)
- Warsztaty aktywizacji zawodowej z zakresu dopasowania indywidualnych kwalifikacji/kompetencji do potrzeb rynku pracy: dla 65 uczestników projektu (w podziale na 2 grupy po 30-35 osób. Ogółem 104 godz. w projekcie (po 4 godziny dziennie).
- Płatny staż zawodowy: dla 20 UP, średnio 3-miesięczny staż w wymiarze 160 godz./mc dla UP oraz ON w stopniu lekkim i w wymiarze 140 godz./mc dla ON
- Warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy – dla 30 UP (20 K, 10 M), średnio 60 godz./ UP (min. 20 godz./UP), łącznie 1 800 godz. w projekcie

5) Działania o charakterze środowiskowym
- Spotkania integracyjne i edukacyjne o charakterze kulturalnym/festyny dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia społeczne (rodziny), mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. W projekcie przewidziano organizację 3 spotkań.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej przez min. 25% (w przypadku ON: 12%) spośród 65 osób biernych zawodowo (50K, 15 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj. wielkopolskim w gm. Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 65
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 39
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 4

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

Wartość projektu: 778 355,50 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 661
602,17

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 151KB)
  2. Regulamin (plik docx 458KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...