Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Projekt „Klub Aktywnych w Poniecu” nr RPWP.07.01.02-30-0159/19

Data publikacji: 2021-12-16

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Klub Aktywnych w Poniecu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.

Czytaj całość publikacji "Projekt „Klub Aktywnych w Poniecu” nr RPWP.07.01.02-30-0159/19"

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 151KB)
 2. Regulamin (plik docx 458KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2021-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-06-10

Poniec, 10.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, NIP: 6961682943 z siedzibą: ul. Krobska 45A; 64-125 Poniec zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z zakresu zarządzania projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu", o nr: RPWP.07.01.02-30-0159/19, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Dane Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

ul. Krobska 45A

64-125 Poniec

II. Informacje ogólne

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp". Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

6. Zapytanie ofertowe i umowa z wykonawcą nie powodują powstania zobowiązania finansowego. Zobowiązanie finansowe powstaje w wyniku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Czynności zarządzania projektem, to jest:

1. Przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poprawa załączników zgodnie z zaleceniami IOK, aż do zatwierdzenia załączników przez IOK.

3. Koordynowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz wytycznymi.

4. Współpracy z IOK oraz innymi instytucjami, w szczególności utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu.

5. Wyznaczenia minimum jednej osoby do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Sporządzania wniosków o płatność oraz dokumentów z nimi związanych wymaganych umową o dofinansowanie i wytycznymi w terminach określonych w umowie o dofinansowanie na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

7. Dokonania całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IOK.

8. Sporządzania wszelkich dokumentów, zestawień, wyjaśnień, etc, na żądanie Instytucji Zarządzającej i innych instytucji, o ile takie żądanie jest oparte o Wytyczne lub umowę o dofinansowanie.

9. Sporządzania i aktualizowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, wymaganej przez wytyczne i/lub umowę i/lub wniosek o dofinansowanie, w tym regulaminów, formularzy zgłoszeniowych.

10. Bieżącego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego projektu

11. Podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości

12. Prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób uporządkowany i przejrzysty ułatwiający realizację projektu poza dokumentacją księgową.

13. Kontroli wydatkowania środków, w tym prawo do zakwestionowania wydatków jeżeli są one niezgodne z Projektem bądź wytycznymi.

14. Przygotowania projektu do kontroli, poza dokumentacją księgową, na podstawie listy dokumentów przesłanych wcześniej przez instytucje zarządzającą lub inne instytucje.

15. Udzielania wyjaśnień w sprawie prowadzenia dokumentacji księgowej projektu przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy – księgową.

16. Delegowania minimum jednego pracownika na okres kontroli, celem składania przez niego wyjaśnień w zakresie kontrolowanego projektu.

17. Prowadzenia procesu kontroli aż do uzyskania zaleceń pokontrolnych.

18. Przygotowania rekomendacji dotyczących przygotowania odpowiedzi do zaleceń pokontrolnych.

19. Przygotowywania wspólnie z Zamawiającym zmian do wniosku o dofinansowanie.

20. Przygotowania zapisów merytorycznych do procedur wyboru wykonawców.

21. Sprawdzenia poprawności wyboru wykonawców pod kątem ich zgodności z wytycznymi.

22. Przygotowania dokumentacji potwierdzającej proces wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji zlecenia przez firmę podwykonawczą.

23. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej personelu projektu, w tym sprawdzanie poprawności form zatrudnienia, przygotowania wymaganych wytycznymi regulaminów, sprawdzanie poprawności dokumentowania czasu pracy.

24. Przekazania wskazówek co do promocji projektu zgodnie z planem komunikacji oraz wytycznymi dot. oznakowania projektów.

25. Przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji związanej z realizacją projektu po końcowym rozliczeniu projektu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy z wykonawcą do zakończenia realizacji projektu.

V. Warunki płatności:

1. Wynagradzanie, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na konta wskazane w tej fakturze VAT.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane, jako wartość procentowa złożonych wniosków o płatność liczona wg wzoru: kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o płatność x procentowa wartość kosztów pośrednich ujęta we wniosku o dofinansowanie x wartość % wskazana w ofercie.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ilości transz równych ilości wniosków o płatność składanych w ramach wniosków o płatność.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu - waga 100%

2. Procent kosztów pośrednich jest rozumiany jako procentowa wartość kosztów pośrednich za jaką oferent jest gotowy do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość kosztów pośrednich w przedmiotowym projekcie wynosi: 155 671,10 zł.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: Procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu = (Najniższy procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu / Badany procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu ) x waga 100% x 100.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena będąca procentem kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitego procentu kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie.

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Na ofertę składa się:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

b) Formularz ofertowy.

c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

2. Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2021-06-18 do godz. 14:00.

b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem „Klub Aktywnych w Poniecu”.

4. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

X. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany warunków lub terminu prowadzonego postępowania ofertowego.

b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

c) Nie realizowania zapisów umowy w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą.

XII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenie wykonawcy.

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego (plik pdf 66KB)
 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wnioskodawcy (plik pdf 70KB)
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy (plik pdf 221KB)

Informacja o gotowości instytucjonalnej w ramach trwałości projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec

Data publikacji: 2020-12-09

fepr-wlkp-rp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0092/17 Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec w postaci:
- 3 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- 1 asystent osoby niepełnosprawnej
- 1 psycholog
- 3 rehabilitantów
- 25 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora
- 5 miejsc w mieszkaniu wspomaganym

Bliższe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub pod nr tel. 65 573 13 18.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Data publikacji: 2020-10-23

fepr-wlkp-rp Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizowanego projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec na potrzeby mieszkańców gminy Poniec zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu została uruchomiona wypożyczalnia następującego sprzętu: wózki inwalidzkie, wózek inwalidzki elektryczny, rowerki rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, kule inwalidzkie, laski inwalidzkie, baloniki, materace rehabilitacyjne, rotory elektryczne, rotory mechaniczne, masażer do stóp, pionizator, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, laski oraz wałki rehabilitacyjne.

Kolaż zdjęć przedstawiający dostępny sprzęt rehabilitacyjny


Usługa wypożyczalni sprzętu skierowana jest do:
a) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,
b) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, które nagle utraciły sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy OPS a osobą Wypożyczającą.

W ramach realizowanego projektu został zakupiony również sprzęt sportowy do Klubu Seniora w Poniecu.
Członkowie Klubu mogą bezpłatnie wypożyczyć min.: orbitreki, rowery stacjonarne, obciążniki na ręce, berety rehabilitacyjne czy piłki do ćwiczeń.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu tel. 65 5731318
Klub Seniora w Poniecu tel. 793 862 289

Czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"

Nabór osób do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnospraw

Data publikacji: 2020-10-20

fepr-wlkp-rp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec Nr RPWP.07.02.02-30-0092/17.
Mieszkanie wspomagane będzie miało charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, jednak nie wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności - pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności, jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.
Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspomaganym będzie odbywać się na podstawie wniosku rozpatrywanego przez Opiekuna mieszkania i poprzedzone będzie wywiadem środowiskowym.
O przyjęciu do mieszkania wspomaganego decydować będzie spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w regulaminie projektu.

Warunkiem zakwalifikowania będzie złożenie kompletu dokumentów:
- wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym;
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);
- zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego (w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinię psychologa o osobie przyjmowanej).

Wnioski można składać w terminie do 31.10.2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub drogą elektroniczną na adres poniec@opsinfo.pl

W przypadku złożenia większej ilości wniosków po dokonaniu ich oceny formalnej, pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne lub/i niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a następnie osoby z największą liczbą punktów premiujących.

WNIOSEK DO POBRANIA

ZAPYTANIE CENOWE z dnia 23-09-2020 r.

Data publikacji: 2020-09-23

fepr-wlkp-rp Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Załączniki:

 1. ZAPYTANIE CENOWE z dnia 23-09-2020 r. (plik pdf 775KB)

ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01-09-2020 r.

Data publikacji: 2020-09-01

fepr-wlkp-rp Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu jako Beneficjent projektu Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Załączniki:

 1. ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01-09-2020 r. (plik pdf 101KB)

Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Data publikacji: 2019-12-02

fepr-wlkp-rp

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06.11.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Zmiana

Data publikacji: 2019-10-10

fepr-wlkp-rp

Zmiana w załączniku

Załączniki:

 1. Zmiana (plik pdf 252KB)

Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 2019-07-29

fepr-wlkp-rp

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

 

PROJEKT: NIE JESTEŚMY SAMI - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC NR: RPWP.07.02.02-30-0092/17

Data publikacji: 2018-12-10

fepr-wlkp-rp

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: NIE JESTEŚMY SAMI - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY PONIEC. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 48 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych - zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Poniec oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Poniec.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:
a. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
b. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne
c. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
d. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego
e. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:
- warsztaty zajęciowe - rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach
- gimnastyka rekreacyjna - m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
- spotkania z lekarzami - pogadanki tematyczne
- wyjścia do kina/teatru/na basen
- biblioteczka seniora - regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.
- kącik telewizyjny - wyposażony w TV, projektor, komputer z oprogramowaniem i drukarką.
2. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
a. miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.
b. szkolenia w tematach:
i. Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
ii. Sposoby aktywizowania podopiecznych.
iii. Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
c. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
d. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
e. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.
f. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 48 kobiet, usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu wspomaganym i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Poniec, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Planowane efekty realizacji projektu to:
- wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
- poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Poniec
- ograniczenie wykluczenia społecznego uczestników projektu
- stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym
- poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
- zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi
- zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 000 320,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 948 960,80 zł


Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, nr telefonu: 65 573 13 18

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin projektu
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu - opiekun faktyczny
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie - (dot. osób niepełnoletnich)
6. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym
7. Upoważnienie do dokonywania w imieniu uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan

Załączniki:

 1. Regulamin projektu (plik pdf 231KB)
 2. Formularz rekrutacyjny - opiekun (plik pdf 355KB)
 3. Formularz rekrutacyjny - osoba niesamodzielna (plik pdf 468KB)
 4. Oświadczenie o niesamodzielności (plik pdf 544KB)
 5. Upoważnienie (plik pdf 162KB)
 6. Wniosek mieszkanie (plik pdf 265KB)
 7. Zgoda rodziców opiekunów prawnych (plik pdf 160KB)