Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.2.2022 - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta i Gminy Poniec w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. ZAPYTNIE OFERTOWE (plik doc 280KB)
 2. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 193KB)
 3. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (plik doc 190KB)
 4. Załącznik nr 3 - WYKAZ DOŚWIADCZENIE JAKO OKRES REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 187KB)
 6. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 187KB)
 7. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY (plik doc 250KB)
 8. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 191KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 85KB)

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 173KB)
 2. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB (plik docx 171KB)
 3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 188KB)
 4. Załącznik nr 4 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA (plik doc 190KB)
 5. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 188KB)
 6. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY AOON (plik doc 272KB)
 7. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 192KB)
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 182KB)
 9. Informacja o wyborze (plik pdf 79KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data publikacji: 2022-01-18

dla postępowania "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i Gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku"

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 65KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Data publikacji: 2022-01-18

Czytaj całość publikacji "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022"

Załączniki:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (plik pdf 36KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2021-12-21

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o:

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 45/U2; 00-870 Warszawa

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 179.550,00 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium ofert oraz punktację:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty
[w zł brutto]
Obliczenia dla kryterium I
wskaźnik ceny
Liczba punktów uzyskana w kryterium I
-
wskaźnik ceny
[wyrażone w punktach]
Obliczenia dla kryterium II
-
wskaźnik wynagrodzenia
Liczba punktów uzyskana w kryterium II
wskaźnik wynagrodzenia
[wyrażone
w punktach]
Razem
[wyrażone
w punktach]
1.
UNIFUND SP. Z O.O.
ul. Młyńska 9/1,
31-469 Kraków
207.900,00
(28,50/33,00)
x100%x70%
60,45
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
90,45
2.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”
ul. Kolejowa 24,
63-800 Gostyń
201.600,00
(28,50/32,00)
x100%x70%
62,34
(19,70/20,00)
x100%x30%
29,55
91,89
3.
Medis24 Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/U2,
00-870 Warszawa
179.550,00
(28,50/28,50)
x100%x70%
70,00
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wnioskodawcy - Medis24 Sp. z o.o., spełnia wszystkie warunki wymagane
przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 520KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2021-12-08

Postępowanie nr : OPS.252.2.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym
pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w postępowaniu
do dnia 08-12-2021 r. do godziny 10:00 wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Cena brutto (w zł)

1.

UNIFUND SP. Z O.O.

ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków

207.900,00 zł

2.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”

uL. Kolejowa 24 , 63-800 Gostyń

201.600,00 zł

3.

Medis24 Sp. z o.o.

ul. Wronia 45/U2; 00-870 Warszawa

179.550,00 zł

Hanna Konieczna
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poniecu

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 270KB)

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2021-12-08

Postępowanie nr : OPS.252.2.2021

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy).

Hanna Konieczna
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poniecu

Załączniki:

 1. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (plik pdf 241KB)

Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Data publikacji: 2021-11-26

Czytaj całość publikacji "Zamówienie publiczne - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 85KB)
 2. Specyfikacja warunków zamówienia - usługi opiekuńcze (plik doc 214KB)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik doc 58KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykluczenie wykonawcy (plik doc 35KB)
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik doc 33KB)
 6. Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (plik doc 39KB)
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące braku podstaw wykluczenia (plik doc 38KB)
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik doc 41KB)
 9. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych usług (plik doc 35KB)
 10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (plik doc 39KB)
 11. Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (plik doc 90KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2021-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-06-10

Poniec, 10.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, NIP: 6961682943 z siedzibą: ul. Krobska 45A; 64-125 Poniec zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z zakresu zarządzania projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu", o nr: RPWP.07.01.02-30-0159/19, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Dane Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

ul. Krobska 45A

64-125 Poniec

II. Informacje ogólne

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp". Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

6. Zapytanie ofertowe i umowa z wykonawcą nie powodują powstania zobowiązania finansowego. Zobowiązanie finansowe powstaje w wyniku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Czynności zarządzania projektem, to jest:

1. Przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poprawa załączników zgodnie z zaleceniami IOK, aż do zatwierdzenia załączników przez IOK.

3. Koordynowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz wytycznymi.

4. Współpracy z IOK oraz innymi instytucjami, w szczególności utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu.

5. Wyznaczenia minimum jednej osoby do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Sporządzania wniosków o płatność oraz dokumentów z nimi związanych wymaganych umową o dofinansowanie i wytycznymi w terminach określonych w umowie o dofinansowanie na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

7. Dokonania całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IOK.

8. Sporządzania wszelkich dokumentów, zestawień, wyjaśnień, etc, na żądanie Instytucji Zarządzającej i innych instytucji, o ile takie żądanie jest oparte o Wytyczne lub umowę o dofinansowanie.

9. Sporządzania i aktualizowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, wymaganej przez wytyczne i/lub umowę i/lub wniosek o dofinansowanie, w tym regulaminów, formularzy zgłoszeniowych.

10. Bieżącego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego projektu

11. Podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości

12. Prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób uporządkowany i przejrzysty ułatwiający realizację projektu poza dokumentacją księgową.

13. Kontroli wydatkowania środków, w tym prawo do zakwestionowania wydatków jeżeli są one niezgodne z Projektem bądź wytycznymi.

14. Przygotowania projektu do kontroli, poza dokumentacją księgową, na podstawie listy dokumentów przesłanych wcześniej przez instytucje zarządzającą lub inne instytucje.

15. Udzielania wyjaśnień w sprawie prowadzenia dokumentacji księgowej projektu przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy – księgową.

16. Delegowania minimum jednego pracownika na okres kontroli, celem składania przez niego wyjaśnień w zakresie kontrolowanego projektu.

17. Prowadzenia procesu kontroli aż do uzyskania zaleceń pokontrolnych.

18. Przygotowania rekomendacji dotyczących przygotowania odpowiedzi do zaleceń pokontrolnych.

19. Przygotowywania wspólnie z Zamawiającym zmian do wniosku o dofinansowanie.

20. Przygotowania zapisów merytorycznych do procedur wyboru wykonawców.

21. Sprawdzenia poprawności wyboru wykonawców pod kątem ich zgodności z wytycznymi.

22. Przygotowania dokumentacji potwierdzającej proces wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji zlecenia przez firmę podwykonawczą.

23. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej personelu projektu, w tym sprawdzanie poprawności form zatrudnienia, przygotowania wymaganych wytycznymi regulaminów, sprawdzanie poprawności dokumentowania czasu pracy.

24. Przekazania wskazówek co do promocji projektu zgodnie z planem komunikacji oraz wytycznymi dot. oznakowania projektów.

25. Przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji związanej z realizacją projektu po końcowym rozliczeniu projektu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy z wykonawcą do zakończenia realizacji projektu.

V. Warunki płatności:

1. Wynagradzanie, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na konta wskazane w tej fakturze VAT.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane, jako wartość procentowa złożonych wniosków o płatność liczona wg wzoru: kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o płatność x procentowa wartość kosztów pośrednich ujęta we wniosku o dofinansowanie x wartość % wskazana w ofercie.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ilości transz równych ilości wniosków o płatność składanych w ramach wniosków o płatność.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu - waga 100%

2. Procent kosztów pośrednich jest rozumiany jako procentowa wartość kosztów pośrednich za jaką oferent jest gotowy do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość kosztów pośrednich w przedmiotowym projekcie wynosi: 155 671,10 zł.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: Procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu = (Najniższy procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu / Badany procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu ) x waga 100% x 100.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena będąca procentem kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitego procentu kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie.

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Na ofertę składa się:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

b) Formularz ofertowy.

c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

2. Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2021-06-18 do godz. 14:00.

b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem „Klub Aktywnych w Poniecu”.

4. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

X. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany warunków lub terminu prowadzonego postępowania ofertowego.

b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

c) Nie realizowania zapisów umowy w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą.

XII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenie wykonawcy.

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego (plik pdf 66KB)
 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wnioskodawcy (plik pdf 70KB)
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy (plik pdf 221KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 2020-11-26

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: poniec@opsinfo.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
numer postępowania: OPS.252.2.2020TRYB ZAMÓWIENIA: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI

MIEJSCE PUBLIKACJI: strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2020r. godz. 13.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.12.2020r. Godz. 13.30


ZATWIERDZIŁ: Hanna Konieczna -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w PoniecuPONIEC, 26 LISTOPAD 2020R.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 9 do SIWZ (plik pdf 211KB)
 2. Załącznik Nr 5 do SIWZ (plik pdf 143KB)
 3. Załącznik Nr 6 do SIWZ (plik pdf 159KB)
 4. Załącznik Nr 7 do SIWZ (plik pdf 142KB)
 5. Załącznik Nr 8 do SIWZ (plik pdf 156KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ (plik pdf 132KB)
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ (plik pdf 139KB)
 8. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik pdf 157KB)
 9. SWIZ usługi opiekuńcze na 2021 rok (plik pdf 360KB)
 10. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik pdf 178KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2019-11-26

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta)
w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


ZAMAWIAJĄCY:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: opsponiec@o2.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl
TRYB ZAMÓWIENIA:POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)
RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI
MIEJSCE PUBLIKACJI:strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ:Formularz oferty wraz z oświadczeniami
Projekt umowy
SPORZĄDZIŁA:Jolanta Ostach
ZATWIERDZIŁ:Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

PONIEC, 26 LISTOPAD 2019 R.


CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE


1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o - wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, tj. 750 000 euro.
2. MATERIAŁY ZAWIERAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ lub specyfikacja, w tym załączniki: formularz oferty, wzory oświadczeń oraz projekt umowy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9 - usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.
3) Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.);
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone - ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 6.000 godzin rocznie.
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zasady przyznawania i zakres świadczenia usług oraz zasady odpłatności za usługi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu na podstawie art. 50 i art. 96 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXXV/291/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
- zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
- ubieranie osób wymagających opieki,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza

b) czynności gospodarcze:
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
- przygotowanie posiłków oraz karmienie,
- przynoszenie obiadów ze stołówki,
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
- sprzątanie,
- pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
- drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
- zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
- pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
- inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
Zasady realizacji usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
b) Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
c) Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
d) W przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę W tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
e) Wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
f) Każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.

CZĘŚĆ II - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia należy zrealizować w 2020 roku, tj. w dniach od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ III - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) spełnienia łącznie następujących warunków (art. 138p ustawy Pzp):
- celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zdrowotna integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
- struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
- w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie usług opiekuńczych wykonywane w czasie ciągłym min. 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde;
- Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował min. 8 osobami posiadającymi minimum podstawowe wykształcenie i ukończony kurs związany ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz min. 1 rok stażu pracy;

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w niniejszej części SIWZ zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszej części SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić pkt II w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania).
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te świadczą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa pkt 4 ppkt 2) lit. c, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit c.
5) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

CZĘŚĆ IV - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA


8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 ppkt 5.
9. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej, dokument określony muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w niniejszym punkcie.
2) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; niezbędne jest załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.
2) Wykaz osób, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika, stanowiska, rodzaj umowy, kwalifikacji zawodowych (nazwy szkoły, kierunki, specjalności, tytułu/zawodu, miejscowości i roku ukończenia oraz innych kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, np. kursów), stażu pracy i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca musi oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, jeżeli przepisy odrębne nakładają taki obowiązek.
3) Oświadczenie, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 138p ust. 1 ustawy Pzp.
4) Z powyższych dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 138o ust. 4 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w niniejszej części SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
i dokumenty.

CZĘŚĆ V - DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia wstępnie potwierdzające:
a) brak podstaw wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
3) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ZUS - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
4) Wykaz usług - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
5) Wykaz osób - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
6) Oświadczenie, że spełnia warunki art. 138p ust. 1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie dostępności dokumentu w formie elektronicznej.
8) Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

18. POSTAĆ OFERTY
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, umożliwiała wpięcie do akt sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
4) Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny być przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 (jedną) ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu).
2) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana wg wzoru:


Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


Nie otwierać przed 10 grudnia 2019 r. godz. 14.003) W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.
4) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.
20. OFERTY WSPÓLNE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna - art. 23 ustawy - składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać, co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.

21. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszej części SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ VI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


22. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

CZĘŚĆ VII - INFORMACJE O OFERTACH I WADIUM25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
27. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

CZĘŚĆ VIII - TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT28. Oferty należy składać nie później niż do 10 grudnia 2019r. do godziny 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
29. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data i godzina wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
30. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.
31. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2019 r. o godzinie 14.15 w pokoju nr 4 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

CZĘŚĆ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY32. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
1) Podstawą obliczenia ceny oferty dla całego zakresu zamówienia, tj. 12 miesięcy, od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu cen za jedną roboczogodzinę w przypadku usług opiekuńczych .
2) Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Kalkulację należy obliczyć przy założeniach dotyczących ilości:
usług opiekuńczych - ok. 6 000 godzin/rocznie;
4) Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (netto).

CZĘŚĆ X - KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY33. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
34. Opis sposobu oceny oferty:
1) Punkty w kryterium Cena brutto za godzinę usług opiekuńczych liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy złożonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
2) Punkty za kryteria przyznawane będą według poniższych zasad:

Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%
Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi - spośród badanych ofert) x 100% x 30%
3) Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 34 ust.1) i ust.2). Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
4) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria.
35. Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
36. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
37. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
38. Badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
39. Badaniu będzie podlegać tylko oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
40. Zamawiający zbada, czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz dokona badania ich treści, formy i terminu wydania (aktualności).
41. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
42. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe w tej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
43. O unieważnieniu postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XI - FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY44. Zamawiający zamieści informację, o której mowa w art. 138o ust. 4 Pzp, na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl.
45. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
46. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
47. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności;
48. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy) i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
CZĘŚĆ XII - SPOSÓB POROZUMIENIAWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

49. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
50. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się :
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.);
3) za pośrednictwem posłańca;
4) za pośrednictwem faksu;
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
51. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
1) adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec;
2) faks: 65 5731318;
3) email: opsponiec@o2.pl.
52. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że informacja/pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
53. Wykonawca zobowiązany jest podać adres email w Formularzu Oferta Załącznik Nr 1 do SIWZ, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda adres email. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego adresu email, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy adres email, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
54. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Jolanta Ostach

CZĘŚĆ XIII - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA55. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszej części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
56. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres email opsponiec@o2.pl.
57. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
58. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
59. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

CZĘŚĆ XIV - INFORMACJE DODATKOWE60. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO - klauzula informacyjna dotyczy w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
61. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel.65 5731318, email: opsponiec@o2.pl;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest możliwy poprzez: tel. 607 753 475, email: daneosobowe24h@wp.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze w 2020 roku prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Opracowała:
Jolanta Ostach
Zatwierdzono:
Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poniecu

CZĘŚĆ XV - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz usług
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1
8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej
9. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy

Załączniki:

 1. zalacznik_nr_1 (plik odt 21KB)
 2. zalacznik_nr_2 (plik odt 22KB)
 3. zalacznik_nr_3 (plik odt 20KB)
 4. zalacznik_nr_4 (plik odt 18KB)
 5. zalacznik_nr_5 (plik odt 21KB)
 6. zalacznik_nr_6 (plik odt 19KB)
 7. zalacznik_nr_7 (plik odt 21KB)
 8. zalacznik_nr_8 (plik odt 15KB)
 9. zalacznik_nr_9 (plik odt 22KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

Data publikacji: 2019-03-08

Poniec, dnia 08-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec

I-ZP.252.1.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie Pzp, Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pt: "Nie jesteśmy sami -kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich" w zakresie część IV "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" wybrano ofertę:


Spółdzielni Socjalnej ARKA
Ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń


Cena oferowana: 27.500,00 zł netto
Cena oferowana: 27.500,00 zł brutto

Uzasadnieniem wyboru oferty jest uzyskanie najwyższej liczby punktów wg określonego kryterium oceny ofert: kryterium cena-60%, doświadczenie-40%.
W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ww. ustawy.


Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto
(waga 60%)

Doświadczenie
(waga - 40%)

Suma punktów

1.

UNIFUND Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1a/c
31-620 Kraków

OFERTA ODRZUCONA

2.

Spółdzielnia Socjalna ARKA
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń

27.500,00zł.
60 pkt

od 201 godzin usług i więcej
- 40 pkt

100 pkt


Odrzucono 1 ofertę:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 21 lutego 2019r. zamawiający wezwał Wykonawcę - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji usług asystenckich na poparcie wcześniej złożonych oświadczeń w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Korespondencja z firmy UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w dniu 28.02.2019r. o godzinie 11.29 ( została dostarczona przez listonosza).

Zatem wykonawca przedstawił dokument dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wymaganych w niniejszym postępowaniu tylko nie w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 5 posiadanie osób zdolnych do wykonania usługi)-art.24 ust.1 pkt 12 w związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni tj. 13.03.2019r od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku ze sposobem zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
mgr Hanna Konieczna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2019-03-04

Poniec, dnia 04-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec


I-ZP.252.1.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie Pzp, Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) Nie jesteśmy sami -kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich

1) w części 1 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 52,17 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 92,17 pkt.

Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
W przypadku części 1 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

2) w części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 54,55 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 94,55 pkt.

Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
W przypadku części 2 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

3) w części 3 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną ARKA która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Wykonawca - UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 55,81 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 95,81 pkt.

Wykonawca - Spółdzielnia Socjalna ARKA, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena - 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie - 40,00 pkt,
3) łączna punktacja - 100,00 pkt.
W przypadku części 3 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychKierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poniecu

mgr Hanna Konieczna

Protokół z otwarcia ofert

Data publikacji: 2019-02-19Poniec, dnia 18-02-2019 rok

Znak sprawy: I-ZP.252.2019-02-18

Protokół
z otwarcia ofert w dniu 18-02-2019r. o godz. 10.15

w sprawie:
realizacji zamówienia publicznego Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich w trybie przetargu nieograniczonego.

1. W dniu 18-02-2019r. o godzinie 10.15 w pokoju otwarcia ofert w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 3/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 30-01-2019r. w składzie :
Karina Mietlińska - Przewodniczący Komisji
Beata Jankowiak - Członek Komisji
Jolanta Ostach - Sekretarz Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ( 31-01-2019r. ) do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu oraz BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu .

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował jakie kwoty przeznaczył na realizację zamówienia i tak:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. - 70.400,00zł.
IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r. - 27.500,00zł.

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 18-02-2019r. w pokoju otwarcia ofert w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.

5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące dane:
nazwę i adresy Wykonawców,
cenę ofertową.

6. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.

Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za
1 godz. usługi brutto
Łączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
23,00 złzwolniony23,00 zł80.960,00 złzwolniony80.960,00 zł
2.Spółdzielnia Socjalna ARKA
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
22,00 złzwolniony22,00 zł77.440,00 złzwolniony77.440,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
21,50 złzwolniony21,50 zł75.680,00 złzwolniony 75.680,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
24,50 złzwolniony24,50 zł26.950,00 złzwolniony 26.950,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna ARKA
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
25,00 złzwolniony25,00 zł27.500,00 złzwolniony27.500,00 zł


7. Zamawiający przypomina, że Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.Protokołowała: Jolanta Ostach

Zatwierdził: Hanna Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2019-02-05

Ogłoszenie nr 540022820-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.
Poniec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 509046-N-2019

Data: 31/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny
41117504600000, ul. ul. Krobska , 64125 Poniec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 731 318, e-mail opsponiec@o2.pl, faks 655 731 318.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
opsponiec@o2.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

W ogłoszeniu powinno być: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08-02-2019, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18-02-2019, godzina 10:00

Załączniki:

 1. siwz po zmianach z dnia 5.02.19-1-1 (plik doc 414KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 2019-01-31

Ogłoszenie nr 509046-N-2019 z dnia 2019-01-31 - treść w załączeniu

Załączniki:

 1. zał. nr 1 formularz ofertowy (plik doc 94KB)
 2. zał. nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków (plik doc 41KB)
 3. zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik doc 40KB)
 4. zał. nr 4 grupa kapitałowa (plik doc 34KB)
 5. zał. nr 5 wykaz osób skierowanych do swiadzcenia usług (plik doc 39KB)
 6. zał. nr 6 umowa uslugi opiekuńcze (plik doc 60KB)
 7. zał. nr 7 umowa-uslugi asystenckie (plik doc 58KB)
 8. zał. nr 8 Karta usług opiekuńczych (plik doc 43KB)
 9. Zał. nr 9 Karta Asystent (plik doc 43KB)
 10. zał. nr 10 dziennik usług opiekunczych (plik doc 39KB)
 11. zał. nr 11 dziennik usług asystenckich (plik doc 59KB)
 12. zał. nr 12 kontrakt trójstronny (plik doc 448KB)
 13. swiz (plik odt 104KB)
 14. Treść Ogłoszenia (plik docx 29KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 2018-11-28

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
/zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także
w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
ZATWIERDZIŁ:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu: Hanna Konieczna
Zamówienie nr OPS.252.2.2018


Poniec, dnia 28 listopada 2018 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec, tel. nr (065) 57 31 318 e-mail: opsponiec@o2.pl , www.poniec.opsinfo.pl Godziny urzędowania: poniedziałki: 8:00-16:00, wtorek- piątek: 7:00-15:00.

II. Tryb udzielania zamówienia i inne.
2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986).
2.2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Świadczenie usług opiekuńczych dla około 20 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania' zamówienia wyniesie około 5.200 godzin rocznie.
3.3. Zakres świadczonych usług obejmuje czynności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
ubieranie osób wymagających opieki,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza
b) czynności gospodarcze:
zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
przygotowanie posiłków oraz karmienie,
przynoszenie obiadów ze stołówki,
utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
sprzątanie,
pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
3.4. Zasady realizacji usług opiekuńczych:
usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
w przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę - w tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.
3.5. Szacunkowa ilość osób korzystających z usług opiekuńczych: około 20 ( dwadzieścia).
3.6. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami pracy (wzór karty pracy stanowi załącznik do postępowania) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca.
Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, NIP 696-17-49-593, natomiast jako odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec. Faktura ma być dostarczana na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Poniecu decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.: personelem posiadającym odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad podopiecznymi - zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do zapytania, w ilości gwarantującej realizację zadania/ nie mniej niż 6 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
3.8. W/w osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego upoważnioną w obecności pracownika socjalnego właściwego dla danego rejonu pracy socjalnej. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującego rodzaju dokumentacji:
1. odrębnie dla każdej osoby objętej usługami - ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności oraz podpis-osoby objętej opieką potwierdzający fakt wykonania zadania przez realizującego usługi,
2. wykaz ilości wykonanych godzin usług sporządzony na podstawie potwierdzonych kart pracy przez podopiecznych, stanowiący protokół sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy, a potwierdzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zawierający I.p., nazwisko i imię świadczeniobiorcy, jego adres, ilość godzin zleconych dziennie, procent odpłatności za 1 godzinę, odpłatność świadczeniobiorcy za 1 godzinę usługi, ilość godzin świadczonych w miesiącu, koszty ponoszone przez OPS i indywidualną odpłatność świadczeniobiorcy. Protokół powinien być zgodny z wystawianą przez Wykonawcę fakturą.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
5.2. Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w odpisie z właściwego rejestru, w przedmiocie działalności gospodarczej posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania” (dział nr 88) albo jej grupie, klasy bądź podklasy.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jest jako 1 realizowana lub zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie niższej niż 50. 000 zł brutto. Powyższe oznacza, że wartość usług nie może być sumowana w celu osiągnięcia kryterium 50.000 zł. Aby wykazać spełnienie tego warunku należy przedłożyć rekomendacje podmiotu, u którego zrealizował usługę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5.3. Nadto Wykonawca zobligowany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł, przez cały okres zawartej umowy.
5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów.
5.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia”.
5.6. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt. 5.1;
2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt .5.2.
Do oferty należy załączyć również:
3. Formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru, jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji z aktualnego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku złożenia oferty wspólnej: partnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
5.7 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy.
5.8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.10. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5.11. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą odrzuceniu.
5.12. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków w nim wskazanych,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
6.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane pocztą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej: opsponiec@o2.pl
6.4 Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
6.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji będzie się uważać, że dowód wysłania poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania.
6.7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jolanta Ostach
6.8. Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie Wykonawcy wnoszącemu pytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2,
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia bez rozpoznania,
6.9. Modyfikacja treści ogłoszenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6.10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i jej załączników.
3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6.11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Termin związania ofertą.
7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
8.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
8.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
8.4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8.5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
8.6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.8.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres; ,nazwa Zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania – „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta ) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku” Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2018 r., przed godz. 11:00.
8.9.Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W obu przypadkach pierwsze oferty pozostają u Zamawiającego bez otwierania.
8.10. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „Za zgodność z oryginałem”.
8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.12. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
8.12.1. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
8.12.2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.
8.12.3. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, równolegle zostanie zawarta między stronami umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.
9.1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec do 13 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
9.2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP
9.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania w momencie ich złożenia.
9.4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. Pozostałe oferty zostaną w aktach Zamawiającego z adnotacją w formie daty i godziny złożenia.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych, gdzie Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub całość zamówienia.
10.3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
10.4. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, koszty dowozu, itp.
10.5. Zaakceptowana cena jednostkowa netto będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny przez cały okres trwania umowy.
10.6. Przy ustalaniu ceny – jeżeli dotyczy - należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).
10.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Kryteria oceny oferty.
11. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem, a z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym ogłoszeniem,
2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
11.2.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

11.2.2. W trakcie oceny ofert przyznawane są punkty w powyższych kryteriach, za każde z osobna, według następujących zasad:

a. Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%

b. Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%

11.2.3. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 11.2.2. a i b. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
11.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
11.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
11.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.

XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www oraz bezpośrednio odrębnym pismem wykonawcę.
12.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w swojej siedzibie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
12.3. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem i wiadomością e-mail.
12.4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
12.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
12.6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie elementów opisu kwoty wynagrodzenia, konkretyzacji dokumentu księgowego w zależności od statusu Wykonawcy oraz oznaczenia zamawiającego w związku z wejściem w życie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w gminie Poniec i jej jednostkach budżetowych.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
13.2. Treść istotnych dla stron postanowień, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 2.
13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
13.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).
13.5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XIV. Unieważnienie postępowania
14. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie, niepodlegającej unieważnieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie www.

XV. Odwołania
Rozstrzygnięcie wskazane przez Zamawiającego jest ostateczne, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania.

XVI. Załączniki.
1) załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) załącznik nr 2 – Wykaz istotnych postanowień umownych;
3) załącznik nr 3 - karty pracy,
4) załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy.
Wszystkie załączniki znajdują się niżej w niniejszym pliku wraz z ogłoszeniem.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków (plik doc 22KB)
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy Poniec usługi opiekuńcze 2019 (plik DOC 34KB)
 3. Załącznik nr 2 projekt umowy (plik doc 34KB)
 4. załącznik nr 3 usługi opiekuńcze Poniec karta pracy (plik doc 35KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2012-12-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w roku 2013 (nr ogłoszenia w BZP: 466238-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik doc 32KB)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Data publikacji: 2012-11-22

Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w 2013r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (plik doc 41KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 108KB)
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (plik doc 30KB)
 4. Zgoda na zatrudnienie miejscowych opiekunek (plik doc 21KB)
 5. formularz ofertowy (plik doc 60KB)
 6. projekt umowy (plik doc 42KB)
 7. Oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia (plik doc 21KB)